பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 509


155/38. திருவழுந்தூர்

தேரழுந்தூர், தேரழந்தூர்

     சோழநாட்டு (தென்கரை)த் தலம்.

     மக்கள் வழக்கில் தேரழுந்தூர், தேரழந்தூர் என்றெல்லாம் வழங்குகிறது.
நகரப்பேருந்தும் (Town Bus) ‘தேரழந்தூர்’ என்ற பெயர் தாங்கியே
செல்கிறது.