பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 825


                            திருப்புகழ்

     
ஒன்பது மிருபது மறுபது முடனறு
          முணர்வுற இருபத முளநாடி
     உருகிட முழுமதி தழலென வொளிதிகழ்
          வெளியோடு வொளிபெற விரவாதே
     தெருவினில் மரமென எவரொடு முரைசெய்து
          திரிதொழி லவமது புரியாதே
     திருமகள் மருவிய திரள்புய அறுமுக
          தெரிசனை பெற அருள் புரிவாயே
     பரிவுடனழகிய பழமொடு கடலைகள்
          பயறொடு சிலவகை பணியாரம்
     பருகிடு பெருவயி றுடையவர் பழமொழி
          எழுதிய கணபதி யிளையோனே
     பெருமலை யுருவிட அடியவ ருருகிட
          பிணிகெட அருள்தரு குமரேசா
     பிடியொடு களிறுகள் நடையிடகலைதிரள்
          பிணையமர் திருமலை பெருமாளே.

     “பாகியற்சொன் மங்கையொடும் பாங்கார் பருப்பதத்தில்
     போகியர்கள் ஏத்திட வாழ் ஒப்புரவே.”           (அருட்பா)


அஞ்சல் முகவரி:-

     SRI MALLIKARJUNESWARAR TEMPLE
     Sri Sailam - 518 100
     Kurnool Dt. - Andra pradesh.

269/2. இந்திரநீல பருப்பதம்

வடநாட்டுத் தலம்.

     இமயமலைச் சாரலில் உள்ளது. இந்திரனால் வழிபட்ட தலம்.
     இறைவன் - நீலாசலநாதர்
     இறைவி - நீலாம்பிகை
     தீர்த்தம் - இந்திரதீர்த்தம்