பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 895


4. கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம்

கோட்டூர்