பாட அமைப்பு

5.0 பாட முன்னுரை
5.1 பொதுவுடைமையும் பொருளாதாரச்
சமத்துவமும்
5.1.1 பாரதியும் சமுதாயமும்
5.1.2 'செகத்தினை அழித்திடுவோம்'
5.1.3 'தீயை அகத்தினிடை மூட்டுவோம்'
5.1.4 யாரும் இப்போது அடிமை இல்லை. அறிக!
5.1.5 'எல்லோரும் ஓர் நிறை'
5.1.6 'கோடி வகைத் தொழில்கள்' செய்வோம் 'ஓயுதல் செய்யோம்'
5.2 சாதிஒழிப்பு
5.2.1 தீண்டாமை
5.2.2 தமிழச்சாதி
5.3 மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு

பேய், பிசாசு

நாள், நட்சத்திரம்
சுவர்க்கமும், நரகமும்
5.4 சமுதாயச் சீர்திருத்தம்
5.4.1 குடும்ப வாழ்க்கை
குழந்தை மணம
வரதட்சணைக் கொடுமை
விதவைக் கொடுமை
ஆண், பெண் - கற்புநிலை
5.4.2 சமுதாய ஒற்றுமை
மனித நேயம்
5.5 பெண் முன்னேற்றம்
பெண்ணடிமை
பெண் கல்வி
நாட்டு வளர்ச்சியில் பெண்கள் பங்கு
புதுமைப் பெண்கள்

தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

5.6 கல்வியும் - அறிவியல் நோக்கும்
5.6.1 ஆங்கிலக் கல்வியின் அவலம்
5.6.2 புதிய தேசியக் கல்வித் திட்டம்
5.6.3 அறிவியல் நோக்கு
5.7 தொகுப்புரை

தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II