Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Languages

  • தமிழ்
  • English

சங்கப் பனுவல்: மொழி அமைப்பியல்

title

சங்கப் பனுவல்: மொழி அமைப்பியல்

Lecturer Name

முனைவர் ப. டேவிட் பிரபாகர், (இணைப் பேராசிரியர், சென்னைக் கிறித்துவக்கல்லூரி)

Lecture Date

Fri, 10/13/2017 - 00:00

Lecture Tags