Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Languages

  • தமிழ்
  • English

சிலப்பதிகாரப் பாடல் வடிவங்கள்

title

சிலப்பதிகாரப் பாடல் வடிவங்கள்

Lecturer Name

முனைவர் இரா.பன்னிருகைவடிவேலன் (உதவிப் பேராசிரியர்,தமிழ்த் துறை,வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்,சென்னை)

Lecture Date

Fri, 06/09/2017 - 00:00

Lecture Tags