Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Languages

  • தமிழ்
  • English

நவீன கவிதைகளின் வழியே நம்மைப் புரிந்து கொள்ளுதல்

title

நவீன கவிதைகளின் வழியே நம்மைப் புரிந்து கொள்ளுதல்

Lecturer Name

கவிஞர்.பச்சியப்பன்

Lecture Date

Fri, 04/22/2016 - 00:00

Lecture Tags