கருணாமிர்த சாகரம்
பொருள் அட்டவணை
முதல் புத்தகம்
II 
III 
IV 
VI 
VII 

இரண்டாவதுபாகம்
II 
III 
IV 

மூன்றாவதுபாகம்
II 
III 
IV 

நான்காவதுபாகம்
II 
III 
IV