பாட அமைப்பு
1.0 பாட முன்னுரை
1.1 இலக்கியமும் இலக்கணமும்
1.2 இலக்கணத்தின் வகைகள்
1.3 தமிழ் இலக்கண நூல்கள்
1.3.1 தொல்காப்பியம்
1.3.2 நன்னூல்
1.4 எழுத்து இலக்கண அறிமுகம்
1.4.1 எழுத்தின் வகைகள்
1.4.2 பதவியல்
1.4.3 சந்தி இலக்கணம்
1.4.4 சந்தி வகைகள்
1.4.5 முதலும் இறுதியும்
1.4.6 வேற்றுமையும் அல்வழியும்
1.4.7 பெயரும் வினையும்
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
1.5 சொல் இலக்கண அறிமுகம்
1.5.1 செய்யுளில் வரும் சொற்கள்
1.5.2 சொல்லின் வகைகள்
1.6 தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II