பாட அமைப்பு

1.0 பாட முன்னுரை

1.1 காப்பியங்கள் ஐந்து-ஒரு விளக்கம்

1.2 சிலப்பதிகாரம்

1.2.1 சிலம்பின் செய்தி
1.2.2 கலை மணம் கமழும் சிலம்பு
1.2.3 சிலம்பு : ஒரு பண்பாட்டுக் கருவூலம்

1.3 மணிமேகலை

1.3.1 மணிமேகலை காட்டும் அறம்
1.3.2 மணிமேகலை கூறும் பண்பாட்டு நெறிகள்
1.3.3 மணிமேகலை காட்டும் பல சமயங்கள்

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

1.4 சிந்தாமணி

1.4.1 சிந்தாமணி கூறும் கதை
1.4.2 சிந்தாமணி காட்டும் அறங்கள்
1.4.3 சிந்தாமணியும் சமண நெறிகளும்

1.5 வளையாபதியும் குண்டலகேசியும்

1.5.1 வளையாபதி கதை
1.5.2 குண்டலகேசி கதை
1.5.3 இரு நூல்களும் உணர்த்தும் பண்பாடு

1.6 தொகுப்புரை

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II