பாட அமைப்பு
5.0 பாட முன்னுரை
5.1 மரபு மாற்றமும் சமயச்சார்பும் திறனாய்வும்
5.1.1 ஆங்கில மரபும் தமிழ்த் திறனாய்வும்
5.1.2 சமயச்சார்பும் திறனாய்வாளர்களும்
5.2 செவ்விலக்கியங்களும் திறனாய்வும்
5.2.1 திருக்குறளும் திறனாய்வும்
5.2.2 சங்க இலக்கியமும் திறனாய்வும்
5.2.3 காப்பியங்களும் திறனாய்வாளர்களும்
தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
5.3 திறனாய்வு முன்னோடிகள்
5.3.1 டி.கே.சிதம்பரநாத முதலியார்
5.3.2 க. நா. சுப்பிரமணியம்
5.3.3 சி.சு. செல்லப்பா
5.3.4 வல்லிக்கண்ணன்
5.3.5 தருமுசிவராமு
5.3.6 வெங்கட்சாமிநாதன்
5.3.7 சி.கனகசபாபதி
5.4 பத்திரிகைகளும் திறனாய்வும்
5.5 தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II