பாட அமைப்பு
5.0 பாட முன்னுரை
5.1 இன்பத்தின் சிறப்புகள்
5.1.1 வீட்டின் தன்மை
5.1.2

அறம், பொருள் ஆகியவற்றின் தன்மைகள்

5.1.3

காமத்தின் தன்மைகள்

5.2

திருமாலின் பெருமைகள்

5.2.1

பள்ளி கொள்ளும் சிறப்பு

5.2.2

இடங்களும் சிறப்புகளும்

5.2.3

பிற பெருமைகள்

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
5.3

தலைவியின் நிலை

5.3.1

திருமாலைப் பார்த்தல்

5.3.2

தலைவன் அழகில் மயங்குதல்

5.3.3

தலைவி புலம்புதல்

5.4

மடல் ஏறக் காரணம் கூறுதல்

 

5.5 பெண்கள் மடல் ஏறுதல்

 

5.6 தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II