ஊக்கம் உள 213, 215, 256
ஊடு போகி 70
ஊட்டின 74
ஊட்டினது சோறு 73
ஊட்டினன் 73¢
ஊட்டுவித்தது சோறு 73
ஊட்டுவித்தனன் 73
ஊட்டுவிப்பி 74
ஊணன் 69
ஊமன் - கூகைகள் 243
ஊழ் - பழவினை 32