பேச்சு 70
பேது உறல் - மதிமயக்கங் கொள்ளற்க 192
பேது உறல் வாழிய - மனம் மயங்குதல் வாழ்க 192
பேதைமை - அறியாமை 130
பேய்க்காரம் 119