பாட அமைப்பு
2.0 பாட முன்னுரை
2.1 சிலப்பதிகாரம்
2.1.1 ஆசிரியர் - இளங்கோ வரலாறு
2.1.2 சிலப்பதிகாரம் எழுந்த காலம்

2.2 சிலப்பதிகாரம் - கதைப்பின்னல்
2.2.1 புகார்க் காண்டம்
2.2.2 மதுரைக் காண்டம்
2.2.3 வஞ்சிக் காண்டம்
2.3 சிலப்பதிகாரம் - கருத்துக் களஞ்சியம்
2.3.1 அரசியல்
2.3.2 சமயம்
2.3.3 சமூக வாழ்வு
2.3.4 கலை
2.3.5 நம்பிக்கைகள்

2.4 சிலப்பதிகார இலக்கியச் சிறப்பு
2.4.1 இலக்கிய நயம்
2.4.2 நாடக முரண்
2.5 காப்பியக் கட்டமைப்பு
2.5.1 சிலப்பதிகாரத்தில் புறநிலைக் கட்டமைப்பு
2.5.2 சிலப்பதிகாரத்தில் அகநிலைக் கட்டமைப்பு
2.6 தொகுப்புரை