பாட அமைப்பு
6.0 பாட முன்னுரை
6.1 மெய்ம்மயக்கம்
6.2 வேற்றுநிலை மெய்ம்மயக்கம்
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
6.3 உடன்நிலை மெய்ம்மயக்கம்
6.4 ஈர்ஒற்று மயக்கம்
6.5 செய்யுளில் ஈர்ஒற்று மயக்கம்
6.6 தொகுப்புரை
தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II