Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Degree Courses Rules and Regulations

Degree Course - Rules & Regulations

1. Eligibility for Admission:

The B.A. (Tamilology) Degree Programme is modular in its structure comprising of a Diploma, Higher Diploma and the Degree - the earlier one becoming both a pre-requisite and a contributory component for the successive ones.

Programme
Eligibility (successful completion of)
 Diploma /
 Higher Diploma /
 Degree
  Higher Secondary Course (10+2 Years pattern) (or)
  TVA Higher Certificate Grade 3 (or) an equivalent
  • The minimum age limit for enrolling in this course is 17 years.

2. Duration and Distribution:

The three parts mentioned below have been planned to be studied over a period of three years. And the course should be completed within a maximum of 7 years from the date of enrolment.

The B.A. (Tamilology) Degree Programme comprises of three parts:

Part - I Tamil Language.

Part - II Tamil or English.

Part - III Tamil Language and Literature.

Exemption:

Those who have either obtained a Bachelor Degree or have successfully completed and qualified for Part - I and Part - II of a Bachelor Degree Programme of any recognized University within or outside India will be given exemption on request from doing Part - I and Part - II of B.A. (Tamilology) Degree Programme of TVA.

Students joining B.A. (Tamilology) Degree Programme shall be required to study for a minimum period of 3 years from the date of their registration before they qualify for the award of the Degree.

Those students who got exemption from part-1 and part-2 subjects will be awarded degree when they complete the remaining 16 papers.

3. Programme – Structure:

i. Diploma in Tamilology

The Structure and the components of the Diploma in Tamilology Programme :

தாள்
குறியீடு
(Paper Code)

தாள்கள் (Papers)
C011
 இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்
C012
 இடைக்கால இலக்கியம்
C021
 இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)
C031
 தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு

ii. Higher Diploma in Tamilology

The Structure and the components of the Higher Diploma in Tamilology Programme :

Including Diploma papers C011 - C031

தாள்
குறியீடு
(Paper Code)

தாள்கள் (Papers)
A011
 காப்பிய இலக்கியம்
A021
 இலக்கணம் - 2 (சொல்)
A031
 தமிழக வரலாறு
A041
 இலக்கிய வரலாறு
A051
 மொழி வரலாறு - 1
A061
 நாட்டுப்புறவியல்

iii. B.A (Tamilology)

The Structure and the components of the B.A. (Tamilology) Degree Programme :

தாள்
குறியீடு
(Paper Code)

தாள்கள் (Papers)
 
 
பகுதி 1 - முதல் மொழிப் பாடம் (தமிழ்)
 
 
P101
 சிறுகதையும் புதினமும்
P102
 உரைநடையும் நாடகமும்
P103
 இக்காலக் கவிதையும் சிற்றிலக்கியமும்
P104
 காப்பியங்களும் சங்க இலக்கியமும்
 
 

பகுதி 2 - இரண்டாம் மொழிப் பாடம் (தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம்)

 தமிழ்
 
 
P201
 மொழிபெயர்ப்பியல்
P202
 சமயத்தமிழ் இலக்கியம்
P203
 படைப்பிலக்கியம்
P204
 இதழியல்
(அல்லது)
 ஆங்கிலம் - Foundation Course in English I& II of Indira Gandhi National Open University (IGNOU) Level
 
 
P301
 FEG-1 (1 - 12 Units)
P302
 FEG-1 (13 - 24 Units)
P303
 FEG-2 (1 - 12 Units)
P304
 FEG-2 (13 - 24 Units)
 
 

பகுதி 3 - தமிழியல் பாடங்கள்

பட்டயம்,  மேற்பட்டயம் இவற்றிற்கான C0, A0 தாள்களுடன், 

D011
 பண்டைய இலக்கியம்
D021
 இலக்கணம் - 3 (பொருள்)
D031
 இலக்கணம் - 4 (யாப்பு, அணி)
D041
 மொழி வரலாறு - 2
D051
 தமிழகக் கலைகள்
D061
 இலக்கியத் திறனாய்வு

The above lessons will be presented through Internet employing multimedia components.

For Diploma / Higher Diploma holders, subjects already studied under these programmes will be exempted for B.A (Tamilology) Degree Programme.

4. Examinations:

Examinations will consist of both Continuous Assessment and Term-End Assessment for each paper. Tests for Continuous Assessment will be conducted on-line only after the minimum 12 weeks of registration of each paper. Term-end examination will be conducted only after a minimum 6 months period of registration of each paper at the Study / Contact Centres of TVA. This will be done twice in a year in August and February of every academic year. The Term End Examination for each paper will have a duration of 3 hours.

Continuous Assessment will have a weightage of 25 marks and Term-End Assessment will have a weightage of 75 marks for each paper out of total 100 marks. Each paper will carry a credit of 4.

For Each Paper

Examinations
No. of Examinations
Marks
Duration of Examination
Intervals
Continuous Assessment
 2
 25
30 Minutes
Once in 12 Weeks
Term-End Assessment
 1
 75
 3 Hours
 Once in 6 Months in
August, February
 
Total
100

 

B.A (Tamilology) Degree

(Semester wise Examinations Structure)

பருவம்
(Semester)
பகுதி
(Part)
தாள் பொருள்
(Paper Content)
தாள்கள்
(Papers)


முதற்பருவம்
(I st Semester)


 பகுதி - 1 (தமிழ்)


 பகுதி - 2 (தமிழ் /
 ஆங்கிலம்)


 பகுதி - 3 ( தமிழியல்
 பாடங்கள் )

 

  P101 - சிறுகதையும் புதினமும்


  P201 - மொழிபெயர்ப்பியல்
(தமிழ்)

         (அல்லது )

  P301 - FEG-1 (1 - 12 Units) (ஆங்கிலம்)  C011 - இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்

  C012 - இடைக்கால இலக்கியம்
4

இரண்டாம்
பருவம்
(II nd Semester)

 பகுதி - 1 (தமிழ்)


 பகுதி - 2 (தமிழ் /
 ஆங்கிலம்)

 பகுதி - 3 ( தமிழியல்
 பாடங்கள் )


  P102 - உரைநடையும் நாடகமும்
 

  P202 - சமயத்தமிழ் இலக்கியம்
(தமிழ்)

         (அல்லது )

  P302 - FEG-1 (13 - 24 Units) (ஆங்கிலம்)


  C021 - இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)

  C031 - தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு
4

மூன்றாம்
பருவம்
(III rd Semester)

 பகுதி - 1 (தமிழ்)


 பகுதி - 2 (தமிழ் /
 ஆங்கிலம்) பகுதி - 3 ( தமிழியல்
 பாடங்கள் )

  P103 - இக்காலக் கவிதையும் சிற்றிலக்கியமும்


  P203 - படைப்பிலக்கியம்
(தமிழ்)

         (அல்லது )

  P303 - FEG-2 (1 - 12 Units) (ஆங்கிலம்)  A011 - காப்பிய இலக்கியம்


  A021 - இலக்கணம் - 2 (சொல்)


  A031 - தமிழக வரலாறு  
5

நான்காம்
பருவம்
(IV th Semester)

 பகுதி - 1 (தமிழ்)

 பகுதி - 2 (தமிழ் /
 ஆங்கிலம்)


 பகுதி - 3 ( தமிழியல்
 பாடங்கள் )

  P104 - காப்பியங்களும் சங்க இலக்கியமும்


  P204 - இதழியல்
(தமிழ்)

         (அல்லது )

  P304 - FEG-2 (13 - 24 Units) (ஆங்கிலம்)  A041 - இலக்கிய வரலாறு


  A051 - மொழி வரலாறு - 1


  A061 - நாட்டுப்புறவியல்
 
5

ஐந்தாம்
பருவம்
(V th Semester)

 பகுதி - 3 ( தமிழியல்
 பாடங்கள் )


 

  D011 - பண்டைய இலக்கியம்


  D021 - இலக்கணம் - 3 (பொருள்)


  D031 - இலக்கணம் - 4 (யாப்பு, அணி)

3

ஆறாம்
பருவம்
(VI th Semester)

 பகுதி - 3 ( தமிழியல்
 பாடங்கள் )
  D041 - மொழி வரலாறு - 2


  D051 - தமிழகக் கலைகள்


  D061 - இலக்கியத் திறனாய்வு
3
 
 

மொத்தத் தாள்கள்

24

Those regular students, who are joining in Diploma, Higher Diploma, Degree courses and those who got exemption from part-1 & part-2 papers have to take the examination as per the above mentioned time table only. The first, third and fifth semester examinations will be conducted in the month of February every year and the second, fourth, sixth semester examinations will be conducted in the month of August every year.

5. Fee Structure :

For Registration and Examination Fee Structure for Diploma / Higher Diploma / Degree Courses Click here

6. Pattern of Question Papers for Term - end Examinations :

The Question paper for Term - End Examinations will have the following pattern:

Div. 1
One word / or a sentence – Answer  
(All 15 questions to be answered)
 
15 X 1 = 15
Div. 2
Short – Answer  questions
(Any 5 out of 8 to be answered)
 
5 X 3 = 15
Div. 3
Long – Answer questions
(All 3 questions to be answered each in 3 pages)
(Each question will have an ‘either ....or.....’ option)
 
3 X 15 = 45
 
Total Marks
75

7. Declaration of Results:

The Results will be declared on the Net. The students will also be intimated individually by e-mail. The Degree will be awarded by the Tamil University, Tanjavur. The Degree will be sent to the students through their Study / Contact Centres.

8. Letter Grades/ Grade Point / Marks:

The Results for each paper will be declared on a Five-Point-Scale. The Letter-Grade, Point – Grade and corresponding Marks are tabulated below:

Letter Grade

Point - Grade

Marks out of 100

O

4.5 - 5.0

90 to 100

 A+

4.0 - 4.45

80 to 89

A

3.5 – 3.95

70 to 79

 B+

3.0 - 3.45

60 to 69

B

2.5 - 2.95

50 to 59

 C+

2.25 - 2.45

45 to 49

C

2.0 - 2.2

40 to 44

A student will have to score a minimum of Grade – Point 2 to pass in any paper. But to qualify for the award of Diploma / Higher Diploma / Degree, a student should score a Grade – Point – Average (GPA) of not less than 2.5. Those who fail to score the required GPA – can reappear for examinations in such papers where they have scored low and enhance thereby their GPA.

9. Equivalence:

The B.A. (Tamilology) Degree of TVA will be on par with the Bachelor Degree of any recognized Indian University, as the degree is awarded by the Tamil University, Thanjavur which is recognized by the University Grants Commission, India.

Updated Date : 17-10-2019 22:43:33 IST