Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

Higher Diploma

  II. மேற்பட்டயம் (கூடுதல் தாள்கள்) - Higher Diploma
 
 
 
A011. காப்பிய இலக்கியம்
 
 
 
A021. இலக்கணம் - 2 (சொல்)
 
 
 
 
 
 
 
A031. தமிழக வரலாறு
 
 
 
A041. இலக்கிய வரலாறு
 
 
 
A051. மொழி வரலாறு - 1
 
 
 
A061. நாட்டுப்புறவியல்
Updated Date : 01-08-2017 18:46:14 IST