தீளக்காலம் 281
தீட்டாத அம்பு-நீர், (தீட்டும் அம்பு-கணை) 249
தீத்தகையார் - தீமையாகிய குணமுடையவர், தீயைப்போன்ற நிறமுடைய காந்தள் மலர் 241
தீபகக் கருமம் 41, 44
தீபகம் 206
தீப்பாய்தல் 112
தீர்பு ஒல்லாது - நீங்குதல் இயையாது 137
தீமைசால் - தீமைமிக்க 140
தீமை தோன்றச் சொல்லிய சுட்டு 265
தீற்றின 74
தீற்று 73