நுடங்கிடை - தளரும் இடை 222
நுடங்கிடையே - தளரும் இடையை யுடையாய் 24
நுணுக்கம் 210, 213, 254
நுரைநிரந்தவை அன்ன - வரிசையாக அமைந்தனவாகிய நுரைகளைப்போன்ற (நிரந்தவை நுரையெனவியைக்க) 149
நுவலாச் சொல் - புகழாப் புகழ்ச்சி 213
நுழை நுசுப்பிற் குழைக்கமர்ந்த திருமுகத்தோள் - நுண்மையாகிய இடையினையும் குழைக்கேற்ற அழகிய முகத்தினையும் உடையவள் 150
நுனை - முனை 33