Tamil Virtual Academy

TAMIL VIRTUAL ACADEMY - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

T.V.A. CHAIRMANS

S.No
NAME
DESIGNATION
TIME PERIOD
1.
Dr. V.C. Kulandaiswamy
Chairman
From 1999 To 22.01.2014
2.
Thiru. T.K. Ramachandran, I.A.S
Chairman
From 22.01.2014 To 27.03.2018
3.
Dr. B. Chandramohan, I.A.S.
Chairman
From 27.03.2018 To 14.09.2018
4.
Dr. Santhosh Babu, I.A.S
Chairman
From 14.09.2018 To 27.01.2020
5.
Thiru. Hans Raj Verma, I.A.S
Chairman
From 27.01.2020 To 14.05.2021
6.
Mr. Neeraj Mittal, I.A.S
Chairman
From 14.05.2021 To Till Date
Updated Date : 14-07-2021 16:17:30 IST