தமிழக அரசால் நிறுவப் பெற்ற தன்னாட்சி நிறுவனம்.

குறள்
314.
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நல்நயம் செய்து விடல்.


பார்வையாளர்கள்