தமிழக அரசால் நிறுவப் பெற்ற தன்னாட்சி நிறுவனம்.

குறள்
309.
உள்ளிய எல்லாம் உடன்எய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின்.


பார்வையாளர்கள்