தமிழ்க்கருவிகள் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்தமிழ்க்கருவிகள்

கட்டற்ற மென்பொருள் அகராதி-opensourcesoftwaredirectory

http://opensourcesoftwaredirectory.com

கட்டற்ற மென்பொருட்கள்

http://sourceforge.net

கட்டற்ற மென்பொருள் அகராதி

https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page