சேகரன் - முடியையுடையவன் 187
சேட்சென்னி - ஒரு சோழ அரசன் 158
சேண் உடைய - மிக்க நீளத்தையுடைய 145
சேந்தன் 116, 141, 230
சேமஞ் சார் - பேரின்பத்தை அடைதற்குக் காரணமாகிய 140
சேமநெறி - காவலையுடைய வழி 246
சேயார் - தூரத்திலுள்ளவர் 37
சேர - ஒன்றாக 237
சேர்வாதாரம் 41, 45
சேல் ஆய் கண்ணார் - சேல் மீன்கள் தம்மினமாகிய சேல்மீனோ கண்ணோ என்று ஆயும்படியான கண்களையுடைய பெண்கள் 185
சேவலங் கொடியோன் - சுப்பிரமணியன் 148