பாட அமைப்பு

4.0 பாடமுன்னுரை

4.1 இலக்கியம்     

4.2 கலைகளும் பண்பாடும்    

4.3 அகழ்வாராய்ச்சி

4.4 கல்வெட்டுகள்    

4.5 நாணயங்கள்

4.6 மெய்க்கீர்த்திகள்

4.7 தொகுப்புரை