தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-இ

 • ::Kalaikalangiyam::
  இ திசிங்கு
  இக்கால சதுரங்கம்
  இக்காலக் கட்டடச் சிற்பம்
  இக்கு
  இக்கேரி நாயக்கர்கள்
  இக்தியார்னிஸ்
  இக்தியோசாரஸ்
  இக்பால் , சர் முகம்மது
  இக்வெஸ்டிரியர்கள்
  இக்னியூமன் ஈ
  இகுவானா
  இகுவானொடான்
  இங்கி மரம்
  இங்கிலாந்து
  இங்கிலாந்து பாங்கு
  இங்கிலாந்து பொருளாதார வரலாறு
  இங்கிலிஷ் கால்வாய்
  இங்கென் ஹௌஸ்
  இசபெல்லா
  இசாமி
  இசின், லார்சா, பாபிலன் பரம்பரைகள்
  இசை
  இசை கட்டுரைகள்
  இசை ஞானியார்
  இசை நுணுக்கம்
  இசை வகை
  இசை ஒலியின் சிறப்பியல்கள்
  இசைக் கருவிகள்
  இசைக் குறியிடல்
  இசைக்கவை
  இசைத்தட்டு தயாரித்தல்
  இசைத்தமிழ்
  இசைநாடகம்
  இசைப்பா
  இசையமுது
  இஞ்சி
  இட்சுவாகு
  இட்டார்சி
  இட்ரிசி
  இட்ருரியா
  இட்ஜு மோ
  இட்ஸி்ங்
  இட உயரமானி
  இடக்குன்றூர் கிழார்
  இடங்கழிநாயனார்
  இடச்சம் உறுப்புடைமை
  இடபம் (ரிஷிபம்)
  இடம், காலம் ,காரணம்
  இடமாறு தோற்றம்
  இடிதாங்கி
  இடிதுப்பாக்கி
  இடிமழை
  இடிஷ் மொழி
  இடுகாடு
  இடுப்பு வலி
  இடுப்புப் பூட்டு விலக்கு
  இடும்பன்
  இடும்பாவனம்
  இடும்பி
  இடைக்கழிநாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார்
  இடைக்காட்டுச் சித்தர்
  இடைக்காடனார்
  இடைக்காலம் அல்லது இந்துமரபினர் காலச் சிற்பம்
  இடைச்செருகல்
  இடையன் சேந்தங் கொற்றனார்
  இடையன் நெடுங்கீரனார்
  இடையன் பூச்சி
  இடையாறு
  இண்டால்
  இண்டியனாபலிஸ்
  இண்டியானா
  இண்டு
  இணுவையந்தாதி
  இணைக்கோட்டு ஒப்புக்கோளும் யூக்ளிடு எதிர் வடிவ கணிதமும்
  இணைகரம்
  இணைதல்
  இணைதல்மானி
  இணைந்த சுற்றுக்கள்
  இணைப்பார்வை டெலிஸ் கோப்பு
  இணைப்பார்வை மைக்ராஸ்கோப்பு
  இணைப்பார்வைக் கருவிகள்
  இணைப்பு
  இணைப்பு ரெயில்பெட்டித் தொழிற்சாலை
  இணைமணிமாலை
  இணைவலுவெண் ஹைடிரைடுகள்
  இத்தத்
  இத்தாலி
  இத்தாலிய மொழி
  இத்தியோப்பிய மொழி
  இத்தியோப்பியா
  இதக்கா
  இதய நோய்கள்
  இதய ரணசிகிச்சை
  இதயத் தமணி அடைப்பு
  இதயநோய்க்குப் புதிய மருத்துவ முறைகள்
  இதயம்
  இதழ் அகல் அந்தாதி
  இதிகாசம்
  இதோபதேசம்
  இந்தி
  இந்திய 7/13/2009 இஸ்லாமியக் கட்டடச் சிற்பம்
  இந்திய கால்நடைச் செல்வத்தின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்
  இந்திய சகாப்தங்கள்
  இந்திய சமுத்திரம்
  இந்திய சமுத்திரமும் வாணிபமும்
  இந்திய சாம்ராச்சியங்கள்
  இந்திய சிமெண்டுத் தொழில்
  இந்திய டெலிபோன் தொழிற்சாலை
  இந்திய தேசீயக் காங்கிரஸ் மாநாடு (ஆவடி)
  இந்திய நாட்டு வருவாய்
  இந்திய நாட்டு இசை
  இந்திய நாட்டுக் கம்பளம்
  இந்திய நிதி நிருவாகம்
  இந்திய நூல்நிலையச் சங்கம்
  இந்திய மட்பாண்டக்கலை
  இந்திய மாடுகள்
  இந்திய மாதர் சங்கம்
  இந்திய மாநிலங்களுக்குள் வாணிகம்
  இந்திய முதிர்ந்தோர் கல்விச்சங்கம்
  இந்திய யூனியன்
  இந்திய ரசாயனச் சங்கம்
  இந்திய ராணுவக் கழகம், டேராடூன்
  இந்திய ராணுவம்
  இந்திய ரெயில்வே
  இந்திய வரலாற்றுக் காங்கிரசு
  இந்திய வரலாற்றுப் பத்திரக் கமிஷன்
  இந்திய வானவியல்
  இந்திய வானவியல் வரலாறு
  இந்திய விஞ்ஞான நிலையம்
  இந்திய விஞ்ஞான வளர்ச்சிச் சங்கம்
  இந்திய விஞ்ஞான ஊழியர் சங்கம்
  இந்திய விஞ்ஞானக் கழகம்
  இந்திய விஞ்ஞானக் காங்கிரசுச் சங்கம்
  இந்திய விமானப் போக்குவரத்து
  இந்திய விமானப்படை
  இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையம், புதுடெல்லி
  இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில்
  இந்திய அரக்கு ஆராய்ச்சிக் கழகம்
  இந்திய அரசாங்க சர்வே இலாக்கா
  இந்திய அரசாங்க மானிடவியல் இலாக்கா
  இந்திய அரசாங்க வானிலையியல் இலாக்கா
  இந்திய அரசாங்க விலங்கியல் இலாக்கா
  இந்திய அரசாங்கத் தொல்பொருள் இலாக்கா
  இந்திய அரசாங்கப் புவியியல் சர்வே
  இந்திய அரசியல் சட்டம்
  இந்திய அரசியல் விஞ்ஞான சங்கம்
  இந்திய அரசியற் கட்சிகள்
  இந்திய அரசியற் கருத்துக்கள்
  இந்திய ஆராய்ச்சி (அழகியல்)
  இந்திய இம்பீரியல் பாங்கு
  இந்திய உருவப்படக் கலை
  இந்திய உலோகாயதம்
  இந்திய ஊழியர் சங்கம்
  இந்திய ஓவியக் கலையின் சிறப்பியல்புகள்
  இந்திய ஓவியக்கலை வரலாறு
  இந்திய ஓவியக்கலை வளர்ச்சி
  இந்திய ஓவியம்
  இந்தியக் கட்டடச் சிற்பச் சிறப்பு
  இந்தியக் கட்டடச் சிற்பம்
  இந்தியக் கடற்படை
  இந்தியக் கண்ணாடித் தொழில்
  இந்தியக் கணித சங்கம்
  இந்தியக் கணித வரலாறு
  இந்தியக் கம்மியம்
  இந்தியக் கலைகள்
  இந்தியக் கலைத் தத்துவம்
  இந்தியக் கலையும் மதமும்
  இந்தியக் கிளர்ச்சி
  இந்தியக் குடிசைத் தொழில்கள்
  இந்தியக் குடியரசு
  இந்தியக் கூட்டுறவு வரலாறு
  இந்தியக் கைத்தொழில்கள்
  இந்தியச் சர்க்கரைத் தொழில்
  இந்தியச் சிற்பம்
  இந்தியச் சிற்பிகள் நிலையம்
  இந்தியச் சுதந்தரச் சட்டம் (1947)
  இந்தியச் சுவரோவியங்கள்
  இந்தியச் செஞ்சிலுவைச் சங்கம்
  இந்தியத் தத்துவ சாஸ்திரக் காங்கிரசு
  இந்தியத் தத்துவ சாஸ்திரம்
  இந்தியத் தத்துவமும் அணுக்கொள்கையும்
  இந்தியத் தபால் முறை
  இந்தியத் தர நிருணய நிலையம்
  இந்தியத் தரிசனங்களில் உளவியல்
  இந்தியத் தாது ஊற்றுக்கள்
  இந்தியத் தாவரப் பாசில்கள்
  இந்தியத் தாவரவியல் சர்வே
  இந்தியத் தாவிரவியல் தோட்டம்
  இந்தியத் தேசிய நூல்நிலையம்
  இந்தியத் தேசிய ராணுவம்
  இந்தியத் தேசிய விஞ்ஞான சங்கம்
  இந்தியத் தேசிய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள்
  இந்தியத் தேசியக் காங்கிரசு
  இந்தியத் தேசியக் கொடி
  இந்தியத் தேயிலைத் தொழில்
  இந்தியத் தொல்பொருளியல்
  இந்தியத் தொல்பொருளியல் சர்வே
  இந்தியப் பஞ்சாலைத் தொழில்
  இந்தியப் பத்திரிகை உழைப்பாளர் சம்மேளனம்
  இந்தியப் பாங்குகள்
  இந்தியப் பொருட்காட்சி சாலை
  இந்தியப் பொருட்காட்சிச்சாலை
  இந்தியப் பொருளாதாரச் சங்கம்
  இந்தியம்
  இந்தியர்கள் எழுதிய ஆங்கில இலக்கியம்
  இந்தியன் ரன்னர்
  இந்தியா
  இந்தியா கட்டுரைகள்
  இந்தியா
  இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை விவிலிய சங்கம்
  இந்தியாவில் கப்பல் கட்டும் தொழில்
  இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டு
  இந்தியாவில் சாலைகள்
  இந்தியாவில் செய்சட்டம்
  இந்தியாவில் சேமிப்பும் சிறு சேமிப்பும்
  இந்தியாவில் டச்சுக்காரர்
  இந்தியாவில் டேனர்
  இந்தியாவில் தங்கசாலைகள்
  இந்தியாவில் தல வரிகள்
  இந்தியாவில் நெற்பயிர்
  இந்தியாவில் பிரஞ்சுக்காரர்
  இந்தியாவில் பெட்ரோலியம்
  இந்தியாவில் போக்குவரத்து
  இந்தியாவில் போர்ச்சுகேசியர்
  இந்தியாவில் மின்சார உற்பத்தி
  இந்தியாவில் யூதர்
  இந்தியாவில் விண்வெளி ஆராய்ச்சி
  இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள்
  இந்தியாவில் உணவுக் கட்டுப்பாடும் பங்கீடும்
  இந்தியாவிலுள்ள சில முக்கியமான செம்மறி ஆடுகள்
  3 - 758
  இந்தியாவின் பனிக்கட்டியாறுகள்
  இந்தியாவின் வடிகால் முறை
  இந்தியாவின் இறக்குமதி
  இந்தியாவின் ஏற்றுமதி
  இந்திர நீலப் பருப்பதம்
  இந்திர வர்மன்
  இந்திர விழா
  இந்திரகாளி
  இந்திரகாளியம்
  இந்திரகுமாரநாடகம்
  இந்திரகோபம்
  இந்திரசாலம்
  இந்திரசித்து
  இந்திரப் பிரஸ்தம்
  இந்திரன்
  இந்திரா
  இந்திராணி
  இந்திரி
  இந்திரி ஐனார்சன்
  இந்து குஷ்
  இந்து தருமத்தில் அஹிம்சை
  இந்து மகாசபை
  இந்து வாரிசு முறை
  இந்து வாரிசுமுறைச் சட்டம்
  இந்து அறநூல் வரலாறு
  இந்துக் கோயில் அமைப்பு
  இந்துக் கோயில்கள்
  இந்துச் சட்டம்
  இந்துப்பு
  இந்துமத பாடசாலை, வாலாஜாபாத்
  இந்துமத உண்மை
  இந்துமதம்
  இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம்
  இந்துஸ்தான் எந்திரக் கருவித் தொழிற்சாலை
  இந்துஸ்தானி தாலீமி சங்கம்
  இந்துஸ்தானி இசை
  இந்தூர்
  இந்தோ சீனா
  இந்தோ பிரிட்டிஷ் நாணயங்கள்
  இந்தோ ஆரியர்
  இந்தோ ஐரோப்பிய நாணயங்கள்
  இந்தோ சீனக் கலைகள்
  இந்தோனீசியா
  இப்சென் , ஹென்ரிக்
  இப்பிகாக்குவானா
  இப்ராஹிம் பாஷா
  இப்ராஹீம் லோடி
  இபலின்கள்
  இபன் கால்தூன்
  இபன் பதூதா
  இபாடான்
  இபாமினாண்டாஸ்
  இபான் சாதியார்
  இபிஜீனியா
  இபுகாவு சாதியினர்
  இம்பால்
  இம்பீரியல் பதிவேட்டு இலாக்கா
  இம்பீரியல் பாங்கு,இந்திய
  இம்பீரியல் விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையம்
  இம்மானுவேல் கான்ட்
  இம்மானுவேல் மெஸ் சாலமோன்
  இம்மென்கீரனார்
  இமய ஆறுகள்
  இமயமலை
  இமயமலைக் கணவாய்கள்
  இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன்
  இமவான்
  இமாசலப் பிரதேசம்
  இமாம் ரிஜா
  இயக்கங்காட்டி
  இயக்கர்
  இயக்கவியல்
  இயங்கு சுருள் கருவிகள் (அம்மீட்டர்)
  இயங்கும் படிக்கட்டு
  இயல் எண்கள்
  இயல்பூக்கம்
  இயல்வளைவுகளும் பரப்புக்களும்
  இயலுருத் தோற்றம்
  இயற்கணிதம்
  இயற்கை இன்ப வாதம்
  இயற்கை எண்கள்
  இயற்கை எரிவாயு
  இயற்கைச் சமநிலை
  இயற்கைச் சிகிச்சை முறை
  இயற்கைத் திறமை
  இயற்கைத் திறமைச் சோதனைகள்
  இயற்கைத் தேய்மானம்
  இயற்கைப் பிரதேசங்கள்
  இயற்கைப் பிறழ்வு
  இயற்கைப் பொருளாதார வாதிகள்
  இயற்கையியல் சிவன் இருக்கை
  இயற்கையுருவவியல்
  இயற்சீர் வெண்தளை
  இயற்பகை நாயனார்
  இயற்றமிழ்
  இயற்றி நிலை
  இயேசு கிறிஸ்து
  இயேசு சங்கம்
  இயேசுநாதர்
  இயைபு
  இர்க்குட்ஸ்க்
  இர்விங், வாஷிங்க்டன்
  இர்வின் பிரபு
  இரகசியச் சங்கங்கள்
  இரகுநாத சேதுபதி
  இரகுநாத நாயக்கர்
  இரகுநாத ராவ்
  இரகுவம்சம்
  இரகுவமிசம்
  இரகுவமிசம்(தமிழில்)
  இரங்கப்பிள்ளை கவிராயர்
  இரங்கற்பா
  இரட்சகர்
  இரட்சணிய சேனை
  இரட்சணிய யாத்திரிகம்
  இரட்டை
  இரட்டை மணிமாலை
  இரட்டை விதையிலைத் தாவரம்
  இரட்டை உலோக நாணய முறை
  இரட்டைப் பிள்ளைகள்
  இரட்டைமணிமாலை
  இரட்டையர்
  இரண்டாம் வரிமலை
  இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
  இரணகள்ளி
  இரணிய நாபன்
  இரணிய முட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கௌசிகனார்
  இரணியன்
  இரணியன் அல்லது இணையற்றவீரன்
  இரணியாக்கன்
  இரத்த சந்தனம்
  இரத்த பிளாஜெல்லேட்டுக்கள்
  இரத்த போளம்
  இரத்த மச்சம்
  இரத்த அழுத்தம்
  இரத்த ஓட்ட மண்டல நோய்கள்(கால் நடை)
  இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
  இரத்தக் குழுக்கள்
  இரத்தச் சோகை
  இரத்தம்
  இரத்தம் வடித்தல்
  இரத்தம் ஊட்டல்
  இரத்தமில்லா ரணசிகிச்சை
  இரத்தவோட்டம
  இரத்தினக் கவிராயர்,திருமேனி
  இரத்தினத் தீவம்
  இரத்தினபுரம்
  இரத்தினவேலு முதலியார், ஈக்காடு
  இரத்னவளி
  இரதசப்தமி
  இரதி
  இரமணர்
  இரவல் குத்தகை முறை
  இரவிவர்மர் குலசேகரர்
  இரவிவர்மா
  இராக லட்சணம்
  இராகம்
  இராகமாலிகை
  இராகவ ஐயங்கார், மு.
  இராகவேந்திரர்
  இராகவையங்கார், ரா.
  இராச்சிய சபை
  இராச்சிய சோஷலிசம்
  இராச்சிய வர்த்தனர்
  இராச்சிய ஸ்ரீ
  இராச்சிய அபகாரி
  இராச்சியங்களின் சட்டசபைகள்
  இராச்சியத்தின் தன்மை
  இராச்சியத்தின் தோற்றம்
  இராச்சியத்தின் அதிகார் எல்லை
  இராச கட்டி
  இராசகேசரி இராசாதித்தன்
  இராசகோபால பிள்ளை, கோமளபுரம்
  இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி
  இராசப் பிளவை
  இராசப்ப நாவலர்
  இராசப்பக் கவிராயர்
  இராசமல்லன்
  இராசராச சோழன் I
  இராசராச சோழன் II
  இராசராசசோழன்
  இராசராசேச்சுரம்
  இராசாதிராசன்
  இராசாளி
  இராசி
  இராசி சக்கரம்
  இராசி மண்டலம்
  இராசீபுரம்
  இராசேந்திரன் கங்கைகொண்டான்
  இராணாசங்கா
  இராதாகிருட்டிண பிள்ளை, த. வே
  இராப்போசனம்
  இராம கவிராயர்
  இராம பாரதி
  இராம ராஜ பூஷண கவி
  இராமகிருஷ்ண கவி, தெனாலி
  இராமகிருஷ்ண சங்கம்
  இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்
  இராமகிருஷ்ணர், நைடதம்
  இராமகிருஷ்ணராவ், டாக்டர்
  இராமச்சந்திர திலகர்
  இராமச்சந்திர ஏற்றம்
  இராமச்சந்திரக் கவிராயர்
  இராமசந்திர பாவா, மோர்கூர்
  இராமசாமி சிவன்
  இராமசாமி செட்டியார்
  இராமசாமி செட்டியார், கானாடுகாத்தான்
  இராமசாமி செட்டியார், திருவெவ்வுளூர்
  இராமசாமி தீட்சிதர்
  இராமசாமி நாயுடு, டி.டி.
  இராமசாமி முதலியார்
  இராமசாமிக் கவிராயர்
  இராமசாமிக் கவிராயர், சேதனப்பட்டு
  இராமசாமிக் கவிராயர், சேற்றூர்
  இராமசாமிக் கவிராயர், தென்குழந்தாபுரி
  இராமசாமிக் கவிராயர், மதிலைப்பட்டி
  இராமசாமிக் கவிராயர், மதுரை
  இராமசாமிக் கவிராயர், மானாமதுரை
  இராமசாமிக் கவிராயர், உடுமலைப்பேட்டை
  இராமசாமிப் பிள்ளை
  இராமசுவாமி ஐயர்
  இராமதாசர் (சீக்கியமதகுரு)
  இராமதாசர் (மகாராஷ்டிரம்)
  இராமதாசர், பத்திராசலம்
  இராமநாத கவிராயர், ஆழ்வார் குறிச்சி
  இராமநாதபுரம்
  இராமநாதன்
  இராமநாதன் செட்டியார், கா.
  இராமநாதன், சர் பொன்னம்பலம்
  இராமபத்திராம்பா
  இராமபாணம்
  இராமபாதசாகர் திட்டம் (ஆந்திரா)
  இராமயோகி
  இராமலிங்க சுவாமிகள்
  இராமலிங்க சுவாமிகள் வரலாற்றுப் பாடல்
  இராமலிங்க ஐயர்
  இராமலிங்கத் தம்பிரான்
  இராமலிங்கத் தம்பிரான்(சொர்க்கபுரம்)
  இராமலீலை
  இராமன்
  இராமன் தீச்சுரம்
  இராமன் பிள்ளை சீ. வீ.
  இராமன் விளைவு
  இராமன், சர் சீ. வீ.
  இராமா சாஸ்திரி
  இராமாநுஜ திவ்ய சரிதை
  இராமாநுஜ நாவலர், ஏ.வெ.
  இராமாயண நடன நாடகம்
  இராமாயண வெண்பா
  இராமாயண ஏற்றப்பாட்டு
  இராமாயணம்
  இராமானந்த சுவாமிகள்
  இராமானந்தர்
  இராமானுச கவிராயர்
  இராமானுச நூற்றந்தாதி
  இராமானுசக் கவிராயர், மகாவித்துவான்
  இராமானுசர்
  இராமானுஜலு நாயுடு, எஸ்.ஜி.
  இராமானுஜன்
  இராமேசுவரம்
  இராமையர்
  இராவணன்
  இராவணன் மீசை
  இராஜசிம்மன்
  இராஜபாளையம்
  இராஜயோகி
  இராஜாம்பாள்
  இராஜேந்திர வர்மன்
  இராஜேந்திரம் பிள்ளை, பா.அ.அ.
  இராஸ்
  இராஸ்மசு
  இரி கால்வாய்
  இரி நகரம்
  இரி ஏரி
  இரிடியம்
  இருக்குவேளிர்
  இருங்கோவேண்மான்
  இருங்கோவேள்
  இருங்கோன் ஒல்லை ஆயன் செங்கண்ணனார்
  இருட்கிலி
  இருடீகேசம்
  இருண்ட வீடு
  இருத்தல் கொள்கை
  இருதயாலய மருதப்பதேவர்
  இருதலைக்கொள்ளி வாதம்
  இருந்தையூர்க் கருங்கோழி மோசியார்
  இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவன்
  இருப்புநிலைக் குறிப்பு
  இருப்பைப்பட்டு
  இருபத்துநாலாயிரப்படி
  இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
  இருபரிமாணத் தொகுமுறை வடிவகணிதம்
  இருபரிமாணப் பகுமுறை வடிவகணிதம்
  இருபருவத் தாவரம்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:42:17(இந்திய நேரம்)