தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-ஒ

 • ::Kalaikalangiyam::
  ஒக்கூர் மாசாத்தனார்
  ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
  ஒங்கோல்
  ஒங்கோல் மாடு
  ஒட்டக் கூத்தர்
  ஒட்டக சிவிங்கி
  ஒட்டகம்
  ஒட்டு அட்டை
  ஒட்டுண்ணி
  ஒட்டுண்ணி நோய்கள்
  ஒட்டுண்ணி நோய்கள் (கால்நடை)
  ஒட்டுண்ணி விலங்கு
  ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள்
  ஒட்டுப் பலகை
  ஒட்டுவர்ணம்
  ஒட்டுவாரொட்டி
  ஒடி நட்சத்திர மீன்
  ஒடுக்கல்
  ஒடுக்கலான்
  ஒத்தகமந்து
  ஒத்திசை
  ஒத்திசை இயக்கம்
  ஒத்துழையாமை
  ஒதி
  ஒதியன்
  ஒப்படைப்பு
  ஒப்பந்தச் சட்டம்
  ஒப்பந்தம்
  ஒப்பியல் மொழி அகராதிகள்
  ஒப்பிலாமணி தேசிகர், திருவாரூர்
  ஒப்பிலாமணிப் புலவர்
  ஒப்பிலாமணியீசுரர் பதிகம்
  ஒப்போசம்
  ஒபீலியா
  ஒய். டபிள்யூ. சி. ஏ
  ஒய். எம். சீ. ஏ
  ஒய். எம். எச். ஏ
  ஒய். எம். ஐ. ஏ
  ஒயாஹு
  ஒயிட்
  ஒயிட்ஹெட்
  ஒயிட்ஹெட்,ராபர்ட்
  ஒயிற் கும்மி
  ஒரியா மொழி
  ஒரிஸ்ஸா
  ஒரு பித்தனின் சுயசரிதம்
  ஒருங்குண்ணி
  ஒருசிறைப் பெரியனார்
  ஒருதுறைக் கோவை
  ஒருப்படி
  ஒருபா வொருபஃது
  ஒருமைக் கொள்கை
  ஒருஉத்தனார்
  ஒரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார்
  ஒல்லையூர் கிழான்மகன் பெருஞ்சாத்தன்
  ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன்
  ஒலர்
  ஒலாப் பான் டாலின்
  ஒலி
  ஒலி பரப்புதல்
  ஒலிப்பதிவும் மீட்டொலிப்பும்
  ஒலிப்புலன்
  ஒலிபரப்பு நிலையம்
  ஒலிபெருக்கி
  ஒலிம்பஸ் மலை
  ஒலிம்பிக் ஆட்டங்கள்
  ஒலிம்பியா
  ஒலிமுறை
  ஒலியந்தாதி
  ஒலியலை விளைவுகள்
  ஒலியின் வேகம்
  ஒலிவ மரம்
  ஒலிவடிவ எழுத்து
  ஒழுக்க வளர்ச்சி
  ஒளி கடத்து திறன் விளைவு
  ஒளி மின்சாரவியல்
  ஒளி மின்னோட்ட விளைவு
  ஒளி மீள்திறன்
  ஒளி ரசாயனவியல்
  ஒளி அச்சக்கோப்பான்
  ஒளிக்காமிரா
  ஒளிக்கோட்ட முறை
  ஒளிக்கோட்ட விளைவுகள்
  ஒளிக்கோட்டம்
  ஒளிச்சிதறல்
  ஒளிச்செதுக்கு முறை
  ஒளிச்செதுக்குச் சித்திரம்
  ஒளிச்சேர்க்கை
  ஒளிநாடு
  ஒளிப் பிரதிபலிப்பு
  ஒளிப் பிறழ்ச்சி
  ஒளிமகுடம்
  ஒளிமின்கலங்களின் பயன்கள்
  ஒளிமின்கலம்
  ஒளிமின்மட்ட விளைவு
  ஒளிமுனைப்படாமை
  ஒளியர்
  ஒளியியல்
  ஒளியியல் கட்டுரைகள்
  ஒளியியற் கண்ணாடி
  ஒளியின் அலைக்கொள்கை
  ஒளியைப் பதிவு செய்தல்
  ஒளிர்தல்
  ஒளிர்விளக்கு
  ஒளிர்வுப் பொறியியல்
  ஒளிரும் பிராணிகள்
  ஒற்றர் படை
  ஒற்றாடல்
  ஒற்றி
  ஒற்றுணர்வு
  ஒற்றை வரி
  ஒற்றை விதையிலைத் தாவரம்
  ஒற்றை ஆட்சி
  ஒற்றை உலோக நாணயமுறை
  ஒற்றைக் கபிலை
  ஒற்றைக் கொம்பு விலங்கு
  ஒற்றைத் தண்டவாள ரெயில்
  ஒற்றைத் தலைவலி
  ஒன்பதரசு உடன்படிக்கை
  ஒன்றாத வஞ்சித் தளை
  ஒன்றிய வஞ்சித் தளை
  ஒன்னஸ், கேமர்லிங்
  ஒனிகா
  ஒனிகா ஏரி
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:42:56(இந்திய நேரம்)