தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-ட

 • ட்ஸங் சி
   
  டாக்கர்
  டாக்கா
  டாக்சோப்பிளாஸ்மோசிஸ்
  டாக்லா மாக்கான் பாலைவனம்
  டாக்னம்
  டாக்ஸி
  டாக்ஸி மீட்டர்
  டாகன்ராக்
  டாகஸ்தான்
  டாகூ
  டாகென்பர்கு ஆடு
  டாங் அரச வமிசம்
  டாங்கன்யீக்கா
  டாங்கன்யீக்கா ஏரி
  டாங்கி
  டாங்கித் தொழிற்சாலை, ஆவடி
  டாசிட்டஸ், கார்னீலியஸ்
  டாசிட்டை ஆப்ராடோவீக்
  டாசோ, டார்க்வாட்டோ
  டாசோளி
  டாஞ்சியர்
  டாட்டனாம்
  டாட்டா சமூக விஞ்ஞான நிலையம், பம்பாய்
  டாட்டா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம், பம்பாய்
  டாட்டா இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலை
  டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம்
  டாண்டீலயன்
  டாப்பஜாஸ்
  டாப்ரீஸ்
  டாப்ளர் விளைவு
  டாப்ளர், கிறிஸ்ட்டியான் யோஹான்
  டாப்னியா
  டாபாரீ
  டாபின்
  டாபொடில்
  டாம் டினீஸ்
  டாம்ப்பா
  டாம்ப்பெரெ
  டாமினிக், செயின்ட்
  டாமினிகன் குடியரசு
  டாயில், சர் ஆர்தர் கானன்
  டாயின்பி, ஏ.
  டார் எஸ் சலாம்
  டார்க்விமாடா
  டார்சஸ்
  டார்ட்டர் உப்பு
  டார்ட்டாரிக அமிலம்
  டார்ட்முர்
  டார்ட்முன்ட்
  டார்டனல்ஸ்
  டார்ப்பிடோ
  டார்பானைட்டு
  டார்புர்
  டார்ம்ஸ்ட்டாட்
  டார்மெஸ்
  டார்மௌஸ்
  டார்லான், ஜீன் பிரான்ஸ்வா
  டார்லிங்
  டார்லிங் ஆறு
  டார்வின்
  டார்வின் கொள்கை
  டார்வின், சார்லஸ்
  டார்வின், சார்லஸ் ராபர்ட்
  டார்வின், ஜீ.எச்.
  டார்னியர், டாக்டர்
  டார்னேடோ
  டார்ஜீலிங்
  டாரதி வெல்லஸ்லி
  டாரஸ் மலைத்தொடர்
  டாரான்டோ
  டாரிசன்
  டாரியேன்
  டால்
  டால்ட்டன் கொள்கை
  டால்ட்டன் முறை
  டால்ட்டன் விதி
  டால்ட்டன், ஜான்
  டால்ட்டெக் நாகரிகம்
  டால்பின்
  டால்மேஷியா
  டால்ஸ்ட்டாய், லீயோ
  டால்ஸ்ட்டாவ்
  டால்ஸ்டாய், அலிக்சியே நிக்கலையவிச்
  டால்ஹௌசி பிரபு
  டாலமி I
  டாலமி டயனீசஸ்
  டாலமைட்ஸ்
  டாலர் பற்றாக்குறை
  டாலர், ஏர்ன்ஸ்ட்
  டாலாஸ்
  டாலியா
  டாலின்
  டாலேன், கஸ்ட்டாவ்
  டான் ஆறு
  டான்கின்
  டான்சிக்
  டான்டலம்
  டான்டலஸ்
  டான்டன்
  டான்டன், ஜார்ஜ் ஜாக்
  டான்டா
  டான்டே
  டான்யூப் ஆறு
  டான்னூன்ட்ஸியா, காப்ரீயெலெ
  டான்ஜானியா
  டானா
  டானானாரீவ்
  டானியல் டீபோ
  டானியல் ஓ கானெல்
  டானின்கள்
  டானென்பர்கு
  டாஜிக்
  டாஷ்க்கென்ட்
  டாஸ் திட்டம்
  டாஸ், சார்லஸ் கேட்ஸ்
  டாஸ்ட்டயெவ்ஸ்க்கி
  டாஸ்மன்
  டாஸ்மன், ஆபல் யான்சோன்
  டாஸ்மேனியா
  டாஹியாபாய் தோலஷாஜி ஜவேரி
   
  டி கால், ஜெனரல்
  டி விரிஸ்
  டி என் டி
  டிக்கென்ஸ், சார்லஸ்
  டிக்டபோன்
  டிக்வின்
  டிங்கோ
  டிச்னர், எட்வர்டு பிராட்போர்டு
  டிசா
  டிட்சர்
  டிட்டிக்காக்கா ஏரி
  டிட்ராய்ட்
  டிண்டல், வில்லியம்
  டிண்டல், ஜான்
  டிப்ட்டிரா
  டிப்தீரியா
  டிப்லிஸ்
  டிம்பக்ட்டூ
  டிமத்தி பிரைட்
  டிமாக்ரெட்டஸ்
  டிமாஸ்தனீஸ்
  டிமீட்ராவ், ஜியார்ஜீ
  டிமீட்ரீயஸ் பெலேரியஸ்
  டிமோல்
  டியூக்காமன், ஏலீ
  டியூடர்கள்
  டியூப்ளே, ஜோப் பிரான்சுவா
  டியூயாமனைட்டு
  டியூரின்
  டியூனிக்கேட்டா
  டியூனிஷியா
  டியூனிஸ்
  டியெட்டே
  டியென்ஜின்
  டியென்ஷான்
  டியோனி மாடு
  டிர்பிட்ஸ், ஆல்பிரடு வான்
  டிரபால்கர்
  டிரவல்யன், சர் ஜார்ஜ் ஆட்டோ
  டிரவல்யன், ஜார்ஜ் மெக்காலே
  டிரஸ்டு
  டிரஸ்டுகள்
  டிராக்டர்
  டிராட்ஸ்கி, லியன்
  டிராம் வண்டி
  டிராம்பே
  டிராய்
  டிராலப், ஆந்தனி
  டிராலி பஸ்
  டிரான்சிட்
  டிரான்சில்வேனியா
  டிரான்ஸ்வால்
  டிரான்ஸ்ஜார்டன்
  டிரான்ஹேம்
  டிரானா
  டிரானே
  டிரிங்க்வாட்டர், ஜான்
  டிரிப்பொலி
  டிரிப்பொலிட்டேனியா
  டிரிப்யூன்கள்
  டிரிமட்டோடா
  டிரியெஸ்ட்டே
  டிரின்கெர்
  டிரினிடாடு
  டிரினிடாடும் டொபேகோவும்
  டிரீனியன் கடல்
  டிரெபிசாண்டு
  டிரெவிதிக்
  டிரேக், சர் பிரான்சிஸ்
  டிரேக்கோ
  டிரேஸ்டென்
  டிரைச்சு, ஹைன்ரிக் வான்
  டிரைட்டன்
  டிரைடன், ஜான்
  டிரைபெனில் மெதேன் சாயங்கள்
  டிரோப்பாடு அசும்பு
  டிரோல்
  டில்சிட் (சாவெட்ஸ்க்)
  டில்சிட் உடன்படிக்கை
  டிலன் தாமஸ்
  டிலெமக்கஸ்
  டிலைலா
  டின்கோ ராங்னியா
  டின்ட்ஸின்
  டினீப்பர்ஸ்ட்ராய் அணை
  டிஜிட்டாலிஸ்
  டிஷியன்
  டிஸ்கவுண்டு மாலை
  டிஸ்ட்டா
  டிஸ்ரேலி
  டிஸ்ரேலி, பெஞ்சமின்
  டிக்ஷனரி
   
  டுங்ட்டிங் ஹு
  டுசல்டார்ப்
  டுசோ, மாரி
  டுயுலாங்
  டுயுலாங் பெட்டி விதி
  டுர்க்கு
  டுர்க்ஹைம்
  டுர்கெனியெவ்
  டுவிக்கனாம்
  டுவினா
  டுவீடு
  டுனான்ட்
  டுனான்ட், ஜீன் ஹென்றி
   
  டூ பாய்ஸ்
  டூக்கூமான்
  டூசான்
  டூடா சல்லி
  டூம்ஸ்டே புத்தகம்
  டூமன்
  டூமாஸ், அலெக்சாண்டர்
  டூயி, ஜான்
  டூராலுமின்
  டூலான்
  டூலூஸ்
  டூஸ்புர்க் ஹாம்பார்ன்
   
  டெ மாயின்
  டெக்சாஸ்
  டெக்சாஸ் சிட்டி
  டெகூசிகால்ப்பா
  டெங்கிரி கான்
  டெங்கிரி நோர்
  டெசிமாண்டு
  டெசௌ
  டெடிக்கிண்ட்
  டெப்ரெட்ஸென்
  டெம்பிள் வுட்
  டெம்பெலிங்
  டெமெட்டிரியஸ் வெர்னார் டெக்ஸ்
  டெய்ஸி
  டெர்ப்பீன்கள்
  டெரன்ஷியஸ்
  டெரிக்கோல் அல்லது அராந்தம்
  டெரிடோ
  டெல்
  டெல் அவீவ்
  டெல்பினியம்
  டெல்பை
  டெல்லி
  டெல்லி எருமை
  டெல்லிப் பல்கலைக்கழகம்
  டெல்ஸ்டார்
  டெலமேர்
  டெலவேர்
  டெலிபோன்
  டெலிவிஷன்
  டெலிஸ்கோப்பு
  டெலிஸ்கோப்பு சாதனை
  டெலூரியம்
  டெவோனியன் காலம்
  டென்சிங்
  டென்மார்க்
  டென்வர்
  டென்னிஸ்
  டென்னெசி
  டென்னெசி பள்ளத்தாக்கு நிருவாகம்
  டெனிசன், ஆல்பிரடு
  டெனிசன், ஆல்பிரடு பிரபு
  டெஸ்லா, நீக்காலா
  டெஸ்லாச் சுருள்
  டெஹாரன்
   
  டே லூயி
  டேக்கார்ட், ரனே
  டேகஸ்
  டேசிட்டஸ்
  டேட்டன்
  டேப்பிர்
  டேப்ரேட்டீஸ், ஆகோஸ்ட்டீனோ
  டேபரைனர்
  டேபிள் மலை
  டேம்லர்
  டேராடூன்
  டேலர்
  டேலெடா, கிராட்ஸீயா
  டேவார்
  டேவி
  டேவி காப்பு விளக்கு
  டேவிட்
  டேவிட் I
  டேவிட் II
  டேவிட் கோட்டை
  டேவிட் சார்னாப்
  டேவிட் புரூஸ்ட்டர், சர்
  டேவிட் ஸ்காட்
  டேவிட், டபிள்யூ. எச்.
  டேவிட்ஸன்
  டேவிடு ஹியூம்
  டேவிடைட்டு
  டேவிஸ், ஜான்
  டேனியல் பேர்டு வீசன்
  டேனிஷ் மொழி
  டேனிஸ்
  டேஷியா
   
  டைக்யூ
  டைக்ரிஸ் ஆறு
  டைசாக்கரைடுகள்
  டைட்டஸ்
  டைட்டேனியம்
  டைடிமியம்
  டைடோ
  டைப்பிங் கலகம்
  டைப்ரைட்டர்
  டைபஸ் காய்ச்சல்
  டைபாயிடுக் காய்ச்சல்
  டைபீரியஸ்
  டைபூன் சுழற்காற்று
  டைமன்ட்
  டையக்ளீஷியன், கேயஸ் வலியரியஸ்
  டையபான்டஸ்
  டையமின்கள்
  டையஸ், பார்த்தாலாம்யூ
  டையானா
  டையாஜினீஸ்
  டையாஸோ கூட்டுக்கள்
  டையூ
  டைர்
  டைரென்
  டைரோஸ்
  டைலர் டேவிட்சன் ஊற்று
  டைலர், வாட்
  டைலர், ஈ.பி.
  டைவான்
  டைன் ஆறு
  டைனான்
  டைஸ்டோமம் ஹிப் பாட்டிக்கம்
  டைஸ்தைமியா
  டைஅசிட்டைல்
   
  டொபால்
  டொபேகோ
  டொமினிக்கன் குடியரசு
  டொமினிக்கா
  டொமினியன் அந்தஸ்து
  டொலீடோ
   
  டோக்கியோ
  டோகோ
  டோகோ, ஹேஹாச்சீரா
  டோகோலாந்து
  டோங்கர்கரி, எல்.ஆர்.
  டோட்டம்
  டோடெக்கனீஸ் தீவுகள்
  டோடோ
  டோப்போ சீக்கொ
  டோப்ருக்
  டோமேன்
  டோர்னெ
  டோரி
  டோரிப்பி
  டோரியர்
  டோரிஸ்
  டோரூ
  டோவர்
   
  டௌனிங் தெரு
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:43:41(இந்திய நேரம்)