தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-த

 • த ஷான்கோர்த்வா சுருள்
  தக்கணக் கல்விச் சங்கம்
  தக்கணம்
  தக்கயாகப்பரணி
  தக்கர்
  தக்கன்
  தக்காண ஆடு
  தக்காளி
  தக்கை
  தக்கோலம்
  தகடரக்கு
  தகடூர்
  தகடூர் யாத்திரை
  தகர் எந்திரம்
  தகவமைதிறன்
  தகவமைப்பு
  தகைவியல்பைத் தழுவிய முறை
  தகைவிலாங் குருவி
  தகைவு
  தங்கக் கட்டுப்பாடு
  தங்கச் சுரங்கவேலை
   
  தா
  தாக்
  தாக்கரே, வில்லியம் மேக்பீஸ்
  தாக்வீல்ஆலெக்சீ
  தாகம்
  தாங்கி
  தாங்கு நெம்புகோல்
  தாசரதி ராய்
  தாசில்தார் நாடகம்
  தாசோ
  தாடகை
  தாடு
  தாடுப்பத்திரி
  தாண்டகம்
  தாண்டவம்
  தாண்டவராய சுவாமிகள்
  தாண்டவராய நாவலர்
  தாண்டவராய முதலியார்
  தாண்டவராயப் பிள்ளை
  தாதாபாய் நௌரோஜி
  தாதியா டோப்பே
  தாதியாடோப்பே
  தாது ஊற்று
  தாதுக்கள்
  தாதுக்களின் பௌதிகப் பண்புகள்
  தாதுக்களின் ரசாயனப் பண்புகள்
  தாதுநீர்
  தாதுப் பொருள்கள் (இந்தியா)
  தாதுப்பொருள்கள் (இந்தியா)
  தாதூ தயாள்
  தாந்தே
  தாம்சன், சர் ஜான் ஆர்தர்
  தாம்சன், சர் ஜோசப் ஜான்
  தாம்சன், சி.ஜே.
  தாம்சன், ஜேம்ஸ் (கவிஞர்)
  தாம்சன், ஜேம்ஸ் (விஞ்ஞானி)
  தாம்ப்சன், பிரான்ஸிஸ்
  தாம்ரலிப்தி
  தாமப்பல் கண்ணனார்
  தாமரை
  தாமரைக்கோழி
  தாமரைச்சிறகி
  தாமஸ் கல்லஹான்
  தாமஸ் கார்னே
  தாமஸ் கிங்கோ
  தாமஸ் கிரஹாம்
  தாமஸ் டேனியல்
  தாமஸ் பிரவுன்
  தாமஸ் புல்லர்
  தாமஸ் பெக்கிட்
  தாமஸ் மன்ரோ, சர்
  தாமஸ் மாலரி, சர்
  தாமஸ் மூர், சர்
  தாமஸ் மோர், சர்
  தாமஸ் ரோ, சர்
  தாமஸ் ஸ்டீபன்
  தாமஸ் எலியட், சர்
  தாமஸ், எஸ்.ஜீ.
  தாமான் தோன்றிக்கோன்
  தாமிரபருணி
  தாமிரபருணி அணை
  தாமோதர் திட்டம்
  தாமோதர் பள்ளத்தாக்குக் கார்ப்பொரேஷன்
  தாமோதர் பள்ளத்தாக்குத் திட்டம்
  தாமோதரக் கணக்குப் பிள்ளை
  தாமோதரம் பிள்ளை சி.வை.
  தாமோதரனார்
  தாய்ப் பால்
  தாய்மொழி
  தாய்லாந்து
  தாயங் கண்ணனார்
  தாயங்கண்ணியார்
  தாயபாகச் சட்டம்
  தாயுமானவர்
  தார்
  தார் பாலைவனம்
  தார்ண்டைக்
  தார்ண்டைக், எட்வர்டு லீ
  தார்த்தாரியர்
  தார்த்து
  தார்பார்க்கார் மாடு
  தார்வார்
  தார்ஸ்டீன்சன்
  தாரகன்
  தாரகை மாலை
  தாரமங்கலம்
  தாரா
  தாரா ஷு க்கோ
  தாராசுரம்
  தாராப்பூர்
  தாராபாய்
  தாராபுரம்
  தாராஷூக்கோ
  தாரை
  தால்மது
  தாலப்பருவம்
  தாலாட்டு
  தாலிக அமிலங்கள்
  தாலியம்
  தாலிராண்டு பெரீகார்
  தாலின்கள்
  தாலின்சாயங்கள்
  தாவர்னியெ, ஜீன் பாப்ட்டிஸ்ட்
  தாவர நிறப்பொருள்கள்
  தாவர நோய்கள்
  தாவர பூகோளம்
  தாவர வலசையும் நிலைப்பும்
  தாவர வைரஸ்கள்
  தாவர ஹார்மோன்கள்
  தாவர இயக்கங்கள்
  தாவர இழைகள்
  தாவர இனப்பெருக்கம்
  தாவர உடலமைப்பியல்
  தாவர உடலியல்
  தாவர உலகம்
  தாவரங்கள் (இந்தியா)
  தாவரங்களில் கருவுறல்
  தாவரங்களில் தலைமுறை மாற்றம்
  தாவரங்களின் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை
  தாவரங்களின் நில ஆதிக்கம்
  தாவரங்களின் உறுப்பு மாறுபாடு
  தாவரங்களுக்கு நீர் இன்றியமையாமை
  தாவரச் சூழ்நிலையியல்
  தாவரத் தொல்லுயிரியல்
  தாவரந்தின்னிகள்
  தாவரப் பாகுபாடு
  தாவரப் பாஞ்ணாம வரலாறு
  தாவரம் விலங்கு
  தாவரவியல்
  தாவரவியல் கட்டுரைகள்
  தாவரவியல் தோட்டங்களும் தாவரச் சேமிப்புக்களும்
  தாவவ்
  தாவூஸ்
  தாவோக் கொள்கை
  தாழை
  தாழைக் குடும்பம்
  தாள சமுத்திரம்
  தாள மாலிகை
  தாளக் கருவிகள்
  தாளகுண்டா கல்வெட்டு
  தாளபாக திம்மக்க
  தாளம்
  தாளவகையோத்து
  தான்சேன்
  தான்ஸ்
  தானம்
  தானிய வகைகள்
  தானியங்கி டெலிபோன்
  தானியங்கி எந்திரங்கள்
  தானியச் சட்டங்கள்
  தானியம்
  தானேஷா
  தாஜ்மகால்
  தாஸ், சித்தரஞ்சன்
  தாஸ்ஸியர்
   
  தி
  திக்கன கவி
  திக்கனர்
  திக்பாய்
  திகாகரர்
  திசு
  திசு ஒட்டுச் சிகிச்சை
  திசுவமைப்பியல்
  திசுவளர்ப்பு
  திசை காட்டி
  திசைமாற்றி
  திட்டக்காலம்
  திட்டப் பொருளாதாரம்
  திட்டை
  திட, திரவ நிலைகளின் இயக்கக் கொள்கை
  திடநிலை
  திடப் பொருள்களின் அதிர்வு
  திண்டிவனம்
  திண்டுக்கல்
  திண்மக்கரைசல்கள்
  திண்மம்
  திணிவுப் பெட்டி
  திணை
  திணைமாலை நூற்றைம்பது
  திணைமொழி ஐம்பது
  தித்தன்
  திதியன்
  திப்பலி
  திப்பு சுல்தான்
  திப்புத் தோளர்
  திப்னோயி
  திபதை
  திபெத்து
  திம்மகவி, கூசிமஞ்சி
  திம்மப்பய்யா
  திமிங்கிலம்
  திமிஸ்டக்கிளீஸ்
  தியடோசியஸ் I, மகா
  தியடோசியஸ் II
  தியாக்ரிட்டஸ்
  தியாகராசச் செட்டியார், சி.
  தியாகராசபிள்ளை, கோ.
  தியாகராஜ சுவாமிகள்
  தியாகராஜ மூத்த்தங்கள்
  தியாகவல்லி
  தியாடரிக், மகா
  தியோகிரிட்டஸ்
  தியோடர் பார்க்கர்
  தியோப்ரோமா
  தியோபாம்ப்பஸ்
  திரட்டு நூல்கள்
  திரயவிதி
  திரயோதசி
  திரவநிலையியல்
  திரவம்
  திரவமானிகள்
  திரவாலங்காடு
  திரவாலவாயுடையார்
  திரவியம்
  திரள் கனிகள்
  திராட்சை
  திராவிட பாடசாலை
  திராவிட மொழிகள்
  திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்
  திராவிட வேத நிருணயம்
  திராவிடக் கட்டடச் சிற்பம்
  திராவிடர்
  திரிகடுகம்
  திரிகூடராசப்பக் கவிராயர்
  திரிகோணமிதி
  திரிசங்கு
  திரிசங்கு மண்டலம்
  திரிசடை
  திரித்துப்பாக்கி
  திரிப்ஸ் பூச்சி
  திரிபிடகம்
  திரிபுக்காட்சி
  திரிபுரா
  திரிபுரி
  திரிபுவன வீரேச்சுரம்
  திரிபுவனம்
  திரிபுவனமல்லர்
  திரிபுவனி
  திரிலோசன சிவம்
  திரிலோசன சிவாசாரியர்
  திரிலோபைட்டா
  திரிவேணி சங்கமம்
  திரு.வி.க.
  திருக்கச்சி
  திருக்கச்சி அனேகதங்காபதம்
  திருக்கச்சிநம்பி
  திருக்கச்சிநெறிக் காரைக்காடு
  திருக்கச்சிமேற்றளி
  திருக்கச்சியேகம்பம்
  திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில்
  திருக்கஞ்சனூர்
  திருக்கடம்பந்துறை
  திருக்கடம்பூர்
  திருக்கடல்மல்லை
  திருக்கடவூர்
  திருக்கடவூர் மயானம்
  திருக்கடன்மல்லை
  திருக்கடிக்குளம்
  திருக்கடிகை
  திருக்கடித்தானம்
  திருக்கடை முடி
  திருக்கண்டன்கடிநகர்
  திருக்கண்டியூர்
  திருக்கண்ணங்குடி
  திருக்கண்ணபுரம்
  திருக்கண்ணமங்கை
  திருக்கண்ணாத் கோயில்
  திருக்கரம்பனூர்
  திருக்கரவீரம்
  திருக்கருக்குடி
  திருக்கருகாவூர்
  திருக்கருப்பறியலூர்
  திருக்கருவிலி
  திருக்கலயநல்லூர்
  திருக்கலிக்காமூர்
  திருக்கழிப்பாலை
  திருக்கழுக்குன்றம்
  திருக்கள்வனூர்
  திருக்கள்ளிலை
  திருக்களம்
  திருக்களர்
  திருக்களர்ப்புராணம்
  திருக்கற்குடி
  திருக்கன்றாப்பூர்
  திருக்காட்கரை
  திருக்காட்டுப்பள்ளி
  திருக்கார்வானம்
  திருக்காரகம்
  திருக்காவளம்பாடி
  திருக்காளத்தி
  திருக்காளத்திபுராணம்
  திருக்காறாயில்
  திருக்கானப்பேர்
  திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்
  திருக்கானூர்
  திருக்கீழ்வேளூர்
  திருக்கு திரிசிய விவேகம்
  திருக்குடந்தை
  திருக்குடந்தைக் காரோணம்
  திருக்குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம்
  திருக்குடமூக்கு
  திருக்குடவாயில்
  திருக்குரக்குக்கா
  திருக்குரங்கணில் முட்டம்
  திருக்குருகாவூர்
  திருக்குருகூர்
  திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர்
  திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான்
  திருக்குவளை
  திருக்குளந்தை
  திருக்குற்றாலம்
  திருக்குறட் குமரேச வெண்பா
  திருக்குறள்
  திருக்குறள் சொல்லடைவு
  திருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார்
  திருக்குறுக்கை
  திருக்குறுங்குடி
  திருக்கூடல்
  திருக்கூடலையாற்றூர்
  திருக்கேதாரம்
  திருக்கேதீச்சரம்
  திருக்கை
  திருக்கைச்சினம்
  திருக்கைலாய ஞானவுலா
  திருக்கொட்டாரம்
  திருக்கொட்டையூர்
  திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூர்
  திருக்கொடுங்குன்றம்
  திருக்கொண்டீச்சுரம்
  திருக்கொள்ளம்பூதூர்
  திருக்கொள்ளிக்காடு
  திருக்கோட்டாறு
  திருக்கோட்டியூர்
  திருக்கோட்டியூர் நம்பி
  திருக்கோட்டூர்
  திருக்கோடி
  திருக்கோடிகா
  திருக்கோணமலை
  திருக்கோயில் வழிபாடு
  திருக்கோலக்கா
  திருக்கோவலூர்
  திருக்கோவையார்
  திருக்கோழம்பம்
  திருக்கோளிலி
  திருக்கோளூர்
  திருகு
  திருச்சக்கரப்பள்ளி
  திருச்சத்திமுற்றம்
  திருச்சாத்தமங்கை
  திருச்சாய்க்காடு
  திருச்சானூர்
  திருச்சிக்கல்
  திருச்சித்திரகூடம்
  திருச்சிராப்பள்ளி
  திருச்சிவபுரம்
  திருச்சிற்றம்பல நாவலர்
  திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார்
  திருச்சிற்றம்பலம்
  திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை, ச.
  திருச்சிற்றேமம்
  திருச்சிறுகுடி
  திருச்சீரலைவாய்
  திருச்சுழியல்
  திருச்சுழியற் புராணம்
  திருச்சூர்
  திருச்செங்காட்டங்குடி
  திருச்செங்குன்றூர்
  திருச்செங்கோட்டுப் புராணம்
  திருச்செங்கோடு
  திருச்செந்தூர்
  திருச்செந்தூர்ப் புராணம்
  திருச்செம்பொன்கோயில்
  திருச்செம்பொன்பள்ளி
  திருச்சேய்ஞலூர்
  திருச்சேறை
  திருச்சோபுரம்
  திருச்சோற்றுத்துறை
  திருசிராமலை மான்மிய சங்கிரகம்
  திருஞானசம்பந்த தேசிகர்
  திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளை
  திருஞானசம்பந்தர்
  திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்
  திருட்டெச்சரிக்கைப் பொறி
  திருத்தக்க தேவர்
  திருத்தண்கா
  திருத்தண்கால்
  திருத்தண்டலைநீணெறி
  திருத்தணிகை
  திருத்தம்பலேச்சுரம்
  திருத்தலைச்சங்காடு
  திருத்தாமனார்
  திருத்தாளமுடையாத்கோயில்
  திருத்திலதைப்பதி
  திருத்தினைநகர்
  திருத்துருத்தி
  திருத்துறைப்பூண்டி
  திருத்துறையூர்
  திருத்தெங்கூர்
  திருத்தெளிச்சேரி
  திருத்தெற்றியம்பலம்
  திருத்தென்குடித்திட்டை
  திருத்தென்குரங்காடுதுறை
  திருத்தேவனார் தொகை
  திருத்தேவூர்
  திருத்தொண்டர் செந்துறை
  திருத்தொண்டர் புராணம்
  திருதராஷ்டிரன்
  திருதியை
  திருந்துதேவன்குடி
  திருநணா
  திருநந்திக்கரை
  திருநல்லம்
  திருநல்லூர்
  திருநல்லூர்ப் பெருமணம்
  திருநள்ளாறு
  திருநற்குன்றம்
  திருநறையூர்
  திருநறையூர்ச் சித்தீச்சுரம்
  திருநன்னிலம்
  திருநனிபள்ளி
  திருநாகேச்சுரம்
  திருநாகை
  திருநாகைக்காரோணம்
  திருநாட்டியத்தான்குடி
  திருநாராயணபுரம்
  திருநாரையூர் விநாயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை
  திருநாரையூர்
  திருநாவலூர்
  திருநாவலூர் மயானம்
  திருநாவாய்
  திருநாவுக்கரசர்
  திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
  திருநாவுக்கரசு முதலியார், மணி
  திருநாளைப்போவார் நாயனார்
  திருநின்றவூர்
  திருநின்றியூர்
  திருநீடூர்
  திருநீர்மலை
  திருநீரகம்
  திருநீலக்குடி
  திருநீலகண்ட நாயனார்
  திருநீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார்
  திருநீலநக்க நாயனார்
  திருநூற்றந்தாதி
  திருநெடுங்களம்
  திருநெய்த்தானம்
  திருநெல்லிக்கா
  திருநெல்வாயில்
  திருநெல்வாயில் அரத்துறை
  திருநெல்வெண்ணெய்
  திருநெல்வேலி
  திருப்பட்டீச்சுரம்
  திருப்படை வீடு
  திருப்பத்தூர்
  திருப்பதி
  திருப்பந்தணைநல்லூர்
  திருப்பயற்றங்குடி
  திருப்பயற்றூர்
  திருப்பரங்குன்றம்
  திருப்பராய்த்துறை
  திருப்பரிதிநியமம்
  திருப்பருப்பதம்
  திருப்பவளவண்ணம்
  திருப்பழனம்
  திருப்பழுவூர்
  திருப்பழையாறை வடதளி
  திருப்பள்ளியின் முக்கூடல்
  திருப்பறியலூர்
  திருப்பறியலூர்ப் புராணம்
  திருப்பனந்தாள்
  திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசி மடம்
  திருப்பனையூர்
  திருப்பாச்சிலாச்சிரமம்
  திருப்பாசூர்
  திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி
  திருப்பாணாழ்வார்
  திருப்பாதாளீச்சுரம்
  திருப்பாதிரிப்புலியூர்
  திருப்பாதிரிப்புலியூர்ப் புராணம்
  திருப்பாம்புரம்
  திருப்பார்த்தன்பள்ளி
  திருப்பாலைத்துறை
  திருப்பாவை
  திருப்பாவை வியாக்கியான அரும்பதம்
  திருப்பாற்கடல்
  திருப்பாற்றுறை
  திருப்பிரிதி
  திருப்பு மேடை
  திருப்புக்கொளியூர்
  திருப்புகலூர்
  திருப்புகலூர் வர்த்த மானீச்சுரம்
  திருப்புகழ்
  திருப்புகழ்ப்புராணம்
  திருப்புட்குழி
  திருப்புத்தூர்
  திருப்புல்லாணி
  திருப்புலியூர்
  திருப்புள்ளமங்கை
  திருப்புளிங்குடி
  திருப்புறம்பயம்
  திருப்புறவார் பனங்காட்டூர்
  திருப்புன்கூர்
  திருப்புனவாயில்
  திருப்பூந்துருத்தி
  திருப்பூர்
  திருப்பூவணம்
  திருப்பூவனூர்
  திருப்பெண்ணாகடம்
  திருப்பெருந்துறை
  திருப்பெரும்புலியூர்
  திருப்பெருவேளூர்
  திருப்பேணுபெருந் துறை
  திருப்பேர் நகர்
  திருப்பேரெயில்
  திருப்பேரை
  திருப்பைஞ்ஞீலி
  திருப்போரூர்
  திருப்போரூர் அட்டகம்
  திருப்போரூர் இரட்டை மணி மாலை
  திருபுள்ளிருக்கு வேளூர்
  திருமகள்
  திருமங்கலக்குடி
  திருமங்கலம்
  திருமங்கை
  திருமங்கையாழ்வாத்
  திருமண்ணிப்படிக்கரை
  திருமணஞ்சேரி
  திருமணி
  திருமணிக்கூடம்
  திருமந்திரம்
  திருமந்திரார்த்த அரும்பதம்
  திருமயம்
  திருமயிலாடுதுறை
  திருமயிலைப் புராணம்
  திருமயேந்திரப்பள்ளி
  திருமருகல்
  திருமலை
  திருமலை நாயக்கர்
  திருமலைபுரம்
  திருமலைவேள்
  திருமழபாடி
  திருமழிசை
  திருமழிசையாழ்வார்
  திருமறைக்காடு
  திருமாணிகுழி
  திருமாந்துறை
  திருமால்
  திருமாலிருஞ்சோலை
  திருமாளிகைத் தேவர்
  திருமாற்பேறு
  திருமீயச்சூர்
  திருமீயச்சூர் இளங்கோயில்
  திருமுக்கூடல்
  திருமுகன் பூண்டி
  திருமுண்டீச்சுரம்
  திருமுதுகுன்றம்
  திருமுருகாற்றுப்படை
  திருமுல்லைவாயில்
  திருமுல்லைவாயிற் புராணம்
  திருமுறை
  திருமுறைகண்ட சோழன்
  திருமுறைகண்ட புராணம்
  திருமுனைப்பாடி நாடு
  திருமுனைப்பாடியார்
  திருமூக்கீச்சுரம்
  திருமூலர்
  திருமூழிக்களம்
  திருமெய்யம்
  திருமேனி ரத்தின கவிராயர்
  திருமோகூர்
  திருவக்கரை
  திருவஞ்சைக்களம்
  திருவட்டபுயங்கம்
  திருவட்டாறு
  திருவடகுரங்காடுதுறை
  திருவண்டுறை
  திருவண்ணாமலை
  திருவண்ணாமலைப் புலவர் சிதம்பரநாதர்
  திருவண்பரிசாரம்
  திருவண்புருடோத்தமம்
  திருவத்திபுரம்
  திருவதிகை
  திருவதிகை வீரட்டான புராணம்
  திருவயிந்திபுரம்
  திருவயோத்தி
  திருவரங்கத்தமுதனார்
  திருவரங்கம்
  திருவரிமேய விண்ணகரம்
  திருவருட்பா
  திருவருள் விளக்கம்
  திருவல்லம்
  திருவல்லவாழ்
  திருவல்லிக்கேணி
  திருவல்லிக்கேணி நகரக் கூட்டுறவுச் சங்கம்
  திருவல்லையந்தாதி
  திருவலஞ்சுழி
  திருவலம்
  திருவலம்புரம்
  திருவலிதாயம்
  திருவழுந்தூர்
  திருவள்ளுர்
  திருவள்ளுவமாலை
  திருவள்ளுவர்
  திருவள்ளூவர்
  திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர்
  திருவன்பில்
  திருவன்னியூர்
  திருவனந்தபுரம்
  திருவாங்கூர்
  திருவாசகம்
  திருவாசி
  திருவாஞ்சியம்
  திருவாடானை
  திருவாதவூர்
  திருவாதவூரடிகள்
  திருவாதிரை
  திருவாதிரை நோன்பு
  திருவாப்பனூர்
  திருவாப்பாடி
  திருவாமாத்தூர்
  திருவாமாத்தூர்ப்புராணம்
  திருவாமூர்
  திருவாய்ப்பாடி
  திருவாய்மூர்
  திருவாய்மொழி
  திருவாய்மொழிப் பிள்ளை
  திருவாய்மொழிப்பிள்ளை
  திருவாரூர்
  திருவாரூர்க்கோவை
  திருவாரூர்ப் பன்மணிமாலை
  திருவாரூர்ப் பிறந்தார்
  திருவாலம்பொழில்
  திருவாலவாயுடையான் திருவிளையாடல்
  திருவாலித் திருநகரி
  திருவாலியமுதனார்
  திருவாவடுதுறை
  திருவாவடுதுறை ஆதினம், திருவாவடுதுறை
  திருவாவடுதுறைக்கோவை
  திருவாவினன்குடி
  திருவாவூர்
  திருவாழிபரப்பினான் கூத்தன்
  திருவாளொளிபுற்றூர்
  திருவாறன் விளை
  திருவான்மியூர்
  திருவானைக்கா
  திருவிசைப்பா
  திருவிடவெந்தை
  திருவிடைச்சுரம்
  திருவிடைமருதூர்
  திருவிடையூர்த்தல புராணம்
  திருவிண்ணகர்
  திருவித்துவக்கோடு
  திருவிதாங்கூர்
  திருவிதாங்கூர் கொச்சி
  திருவிதாங்கூர் பல்கலைக்கழகம், திருவனந்தபுரம்
  திருவிந்தளூர்
  திருவியலூர்
  திருவிருந்தான்
  திருவிரும்பூளை
  திருவிலம்பையங்கோட்டூர்
  திருவிளையாடற் புராணம்
  திருவிற்குடி
  திருவிற்கோலம்
  திருவின்னம்பர்
  திருவீங்கோய்மலை
  திருவீழிமிழலை
  திருவுசாத்தானம்
  திருவூரகம்
  திருவூறல்
  திருவெஃகா
  திருவெண்காட்டு நங்கை
  திருவெண்காடு
  திருவெண்டுறை
  திருவெண்ணி
  திருவெண்ணெய் நல்லூர்
  திருவெண்பாக்கம்
  திருவெதிர்கொள்பாடி
  திருவெம்பாவை
  திருவெருக்கத்தம்புலியூர்
  திருவெவ்வுளூர்
  திருவெள்ளக்குளம்
  திருவெள்ளாறை
  திருவெள்ளியங்குடி
  திருவெறும்பியூர்
  திருவேகம்பம்
  திருவேங்கட பாரதி
  திருவேங்கடநாதர், மாதை
  திருவேட்களம்
  திருவேட்டக்குடி
  திருவேடகம்
  திருவேதிகுடி
  திருவேரகம்
  திருவேள்விக்குடி
  திருவேற்காடு
  திருவைகாவூர்
  திருவைகுந்த விண்ணகரம்
  திருவையாறு
  திருவொற்றியூர்
  திருவொற்றியூர் தியாகய்யர்
  திருவோண காந்தன் தனி
  திருவோணம்
  திருவோத்தூர்
  திருவோமாம்புலியூர்
  திருஷ்டத்துய்மன்
  திரேஸ்
  திரைகூடக
  திரையன்
  திரோசிரா
  திரௌபதி
  திரௌபதி கூந்தல்
  திரௌபதை
  தில்லான், கர்னல்
  தில்லானா
  தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம்
  தில்லை
  தில்லை வாழந்தணர்
   
  தீ
  தீ (நெருப்பு)
  தீ மின்சாரம்
  தீ வாயு
  தீ அணைப்பான்
  தீ இன்ஷூரன்சு
  தீ உலோகத் தொழில்
  தீக்களிமண்ணாலான செங்கல்
  தீக்குச்சி
  தீசியூஸ்
  தீட்சை
  தீண்டாமை
  தீத்தடுப்பு
  தீப்புண்
  தீப்ஸ்
  தீபகற்ப ஆறுகள்
  தீபகற்பப் போர்
  தீபகற்பம்
  தீபாவளி
  தீமிஸ்
  தீமை
  தீர்க்கதரிசிகள் மதம்
  தீர்க்கரேகை
  தீர்த்தங்கரர்
  தீர்த்தனகிரி
  தீர்ந்த வழக்கு
  தீர்ப்பு
  தீர்ப்புவழிச் சட்டம்
  தீர்வகம்
  தீவனத்தறிக்கி
  தீவனப் பாதுகாப்பு
  தீவனம்
  தீவிர முன்னேற்ற வாதம்
  தீவிர விவசாயம்
  தீவு
  தீவே
  தீன்மிதி நாகனார்
  தீனபந்து மித்திரர்
   
  து
  துக்காராம்
  துக்கோஜி
  துக்லஸ்
  துகள் மண்டல இயக்கவியல்
  துகளறு போதம்
  துகளியக்கவியல்
  துங்
  துங்கபத்திரை
  துங்கபத்திரைத் திட்டம்
  துங்கபத்திரைத் திட்டம் (ஆந்திரா)
  துங்குஸ்கள்
  துச்சாசனன்
  துஞ்சா
  துட்டகாமணி
  துடவர் எருமை
  துடவர்கள்
  துணிச்சல் வாணிகம்
  துணித் தீர்புவேலை
  துணியில் அச்சடித்தல்
  துணைத் தூதர்
  துணைநிலைத் தாதுக்கள்
  துணையாறு
  துத்தநாகம்
  துத்தி
  துந்திர வெளி
  துப்பாக்கி
  தும்பராஷ்டிரம்
  தும்பா
  தும்பி சொகினனார்
  தும்பை
  துர்க்காப்பூர்
  துர்க்காபர்
  துர்க்காவதி
  துர்க்கை பூஜை
  துர்கே
  துரப்பண எந்திரங்கள்
  துரப்பணங்கவ்வி
  துரியான்
  துரியோதனன்
  துரு
  துருக்கி
  துருக்கி இலக்கியம்
  துருக்கிஸ்தானம்
  துருஞ்சில்கள்
  துருத்தி
  துருபதம்
  துருபதன்
  துருவ நட்சத்திரம்
  துருவ வட்டம், தென்
  துருவ வட்டம், வட
  துருவ ஒளிகள்
  துருவகரண அளவியல்
  துருவகரணம்
  துருவங்கள்
  துருவத் தட்பவெப்பநிலை
  துருவநட்சத்திரம்
  துருவன்
  துருவாசர்
  துருவேறலைத் தடுத்தல்
  துருவேறா எஃகு
  துருவோபாக்கியானம்
  துரூவெர்கள்
  துரைசாமி கவிராயர்
  துரைசாமி ஐயங்கார், வடுவூர் கி.
  துரோணர்
  துல்காஜி
  துலாக்கோல்
  துலாம்
  துவரை
  துவாதசி
  துவார சமுத்திரம்
  துவாரகநாத் தாகூர்
  துவாரகை
  துவிதியை
  துவினா
  துவிஜேந்திரநாத் டாகுர்
  துவைத நூல்கள்
  துவைத வேதாந்தம்
  துவைதம்
  துளசி
  துளசிக் குடும்பம்
  துளசிதாசர், கோஸ்வாமி
  துளு
  துளுவம் (நாடு)
  துளுவம் (மொழி)
  துறைக்குறுமாவிற் பாலங் கொற்றனார்
  துறைமுகம்
  துறையூர்
  துறையூர் ஓடை கிழார்
  துன்பக்கொள்கை
  துன்பவியல் நாடகம்
  துன்ஹு வாங்
  துஷ்யந்தன்
   
  தூ
  தூக்க மருந்து
  தூக்கணங் குருவி
  தூக்கிகள்
  தூங்கலோரியார்
  தூங்குமூஞ்சி மரம்
  தூசிடிடீஸ்
  தூசு
  தூசுப் புயல்
  தூண்டல்
  தூத்துக்குடி
  தூதர்
  தூதரகங்கள்
  தூது
  தூதுவர்
  தூபி
  தூபி எந்திரம்
  தூபிச்சூளைகளும் உலைகளும்
  தூமகேது
  தூயத்தாரா
  தூரமந்தோச்சம்
  தூரனா
  தூலா
  தூவும் எந்திரம்
  தூள் பூத்தல்
  தூறெடுத்தல்
  தூஷணாதிகாரம்
   
  தெ
  தெசலி
  தெட்டி
  தெமிஸ்ட்டக்கிளீஸ்
  தெய்வச்சிலையார்
  தெய்வயானை
  தெய்வீக உரிமை
  தெய்வீக உலா
  தெர்மாப்பிலி
  தெர்மைட்டு
  தெரிசா, செயின்ட்
  தெருக்கூத்து
  தெல்க்காசெ, தெயாபீல்
  தெலுங்கச் சோட(ழ)ர்
  தெலுங்கு
  தெலுங்கு குல காலபுரம்
  தெலுங்கு இலக்கியம்
  தெளிக்கும் எந்திரம்
  தெற்றுவாய்
  தென் கரோலினா
  தென் கன்னட மாவட்ட எருமை
  தென் திருப்பேரை
  தென் தீவு
  தென் பிளாட்
  தென் மதுரை
  தென் முல்லைவாயில்
  தென் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா
  தென் அமெரிக்க இந்தியர்
  தென் அமெரிக்க இந்தியர் நாகரிகம்
  தென் அமெரிக்கா
  தென் ஆப்பிரிக்க ஐக்கியம்
  தென் ஆர்க்காடு
  தென் ஆஸ்திரேலியா
  தென்கடல்
  தென்கடல் குமிழி
  தென்காசி
  தென்கிழக்கு ஆசிய உடன்படிக்கை
  தென்சேரி கிரி
  தென்பாண்டி நாடு
  தென்பாலி
  தென்பெண்ணை
  தென்முகக் கடவுள்
  தென்னவன் பிரமராயன்
  தென்னார்க்காடு வட்டக் கபிலை
  தென்னிந்திய தாதுக்கள்
  தென்னிந்திய வரலாறு
  தென்னிந்தியக் கோயில்கள்
  தென்னிந்தியச் சாசனங்கள்
  தென்னிந்தியச் சுவரோவியங்கள்
  தென்னிந்தியத் தாவரக் குடும்பங்கள்
  தென்னிந்தியப் பத்திரிகையாளர் சம்மேளனம்
  தென்னிந்தியா (சிற்பம்)
  தென்னிந்தியாவில் கால்நடைகள்
  தென்னிந்தியாவில் வளரும் வெளிநாட்டு மரங்கள்
  தென்னிந்தியாவில் ஜைன சமயம்
  தென்னிந்தியாவின் வரலாற்று முற்காலம்
  தென்னை
  தெனாலி
  தெனாலிராமன்
  தெஸ்பிஸ்
   
  தே
  தேக்கு
  தேகர்வாடி அணை (பம்பாய்)
  தேசிக விநாயகம்பிள்ளை, கவிமணி
  தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை, கவிமணி
  தேசிங்கு ராஜன்
  தேசிய கீதம்
  தேசிய சேமிப்பு இயக்கம்
  தேசிய தற்காப்புக் கழகம்
  தேசிய ரசாயன ஆராய்ச்சி சாலை, புனா
  தேசிய ராணுவப் பயிற்சிப் படை
  தேசிய விரிவுத் திட்டம்
  தேசிய உலோகத் தொழில் ஆராய்ச்சி சாலை, ஜாம்ஷெத்பூர்
  தேசியப் பௌதிக ஆராய்ச்சி சாலை, புது டெல்லி
  தேசியம்
  தேசீய மயமாக்கல்
  தேசீய வருமானமும் செலவும்
  தேசீய விதைக் கார்ப்பொரேஷன்
  தேசீய ஆவணக்கூடம், இந்தியா
  தேசீயத் தாவரச் சேமிப்பு நிலையம்
  தேசீயப் பாதுகாப்புக் கழகம்
  தேசோபந்த்
  தேம்பாவணி
  தேம்ஸ்
  தேய்தல்
  தேய்புரிப்பழங்கயிற்றனார்
  தேய்மானம்
  தேயிலை
  தேயிலைத் தொழில்
  தேர்
  தேர்தல்
  தேர்வண்மலையன்
  தேர்வு
  தேரதரனார்
  தேரழுந்தூர்
  தேரை
  தேரையர்
  தேலீஸ்
  தேவ வர்மன்
  தேவகி
  தேவகிரி யாதவர்கள்
  தேவகுலத்தார்
  தேவகோட்டை
  தேவகோஷ்டங்கள்
  தேவதரு
  தேவதாரம்
  தேவதாரு
  தேவதைகள்
  தேவப் பிரயாகை
  தேவப் பெயராட்சி
  தேவபாலன்
  தேவர்
  தேவர்கள்
  தேவராச பிள்ளை
  தேவராய சுவாமிகள்
  தேவராயர்
  தேவராஜாஷ்டகம்
  தேவன் திருவரன்குளமுடையான்
  தேவனாம்பியதீசன்
  தேவனார்
  தேவாங்கு
  தேவாரம்
  தேவானாம்பிரிய திஸ்ஸா
  தேவிபட்டினம்
  தேவேந்திரநாத டாகுர், மகரிஷி
  தேவை
  தேவை சப்ளை விதிகள்
  தேவோக்கியம்
  தேள்
  தேளி
  தேன்
  தேன் மெழுகு
   
  தை
  தைக்கொட்டாரம்
  தைக்ரேனீஸ்
  தைப்பூசம்
  தைமால்
  தைமூர்
  தையமின்
  தையர், ஆடால்ப்
  தையல் வேலை
  தையல் எந்திரம்
  தையற்சிட்டு
  தைராயிடு
  தைலப்பா II
   
  தொ
  தொகுப்பு ரப்பர்
  தொகுப்புச் சட்டம்
  தொகுப்புவழி அளவை
  தொகை நிகண்டு
  தொகை நூல்கள்
  தொகைக் கலனம்
  தொகைப் பெயர் விளக்கம்
  தொகையகராதி
  தொட்டதேவராஜன்
  தொட்டபெட்டா சிகரம்
  தொட்டி ஏற்றம்
  தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணிய முனிவர்
  தொட்டிச் சாயங்கள்
  தொடர்
  தொடர்விளைவு (அணுசக்தி)
  தொடர்வினை
  தொடித்தலை விழுத்தண்டினார்
  தொடுவானம்
  தொடையகராதி
  தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார்
  தொண்டி
  தொண்டி ஆமூர்ச்சாத்தனார்
  தொண்டை அடைப்பான் (டிப்தீரியா)
  தொண்டை அடைப்பான் (விலங்கு)
  தொண்டைச் சதை
  தொண்டைச் சதை அழற்சி
  தொண்டைச் சதைக்கட்டி
  தொண்டைமண்டல சதகம்
  தொண்டைமண்டலம்
  தொண்டைமான்
  தொண்டைமான் இளந்திரையன்
  தொண்டையிலும் கழுத்திலும் வரக்கூடிய நோய்கள் (கால்நடை)
  தொதவர்
  தொதவர்கள்
  தொப்பை
  தொரமானன்
  தொல் கபிலர்
  தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி
  தொல்காப்பியத் தேவர்
  தொல்காப்பியப் பாயிரவுரை
  தொல்காப்பியம்
  தொல்காப்பியர்
  தொல்காப்பியனார்
  தொல்பூகோளம்
  தொல்பொருள் பாதுகாப்பு
  தொல்பொருளியல்
  தொல்பொருளியல் மதமும் கோயிலும்
  தொல்லெழுத்தியல்
  தொலை அச்சடிப்பான்
  தொலை அச்சடிப்பான் தொழிற்சாலை, கிண்டி
  தொலை அச்சுக்கோப்பான்
  தொலைக்காட்சி
  தொலைப்பேச்சுப் பதிவுக்கருவி
  தொலையுணர்வு
  தொலைவில்லிமங்கலம்
  தொழில்
  தொழில் கட்டடச் சிற்பம்
  தொழில் பாதுகாப்பு
  தொழில் வழிகாட்டல்
  தொழில் ஆராய்ச்சி
  தொழில் இணைப்புகள்
  தொழில் இணைப்புத் தடுப்புச் சட்டம்
  தொழில் உறவுகள்
  தொழில்கள் (இந்தியா)
  தொழில்நுட்பக் கல்வி
  தொழில்நுட்பவியல்
  தொழில்முறை ரசாயனம்
  தொழிலமைப்பு
  தொழிலாளர் சங்க இயக்கமும் சட்டமும்
  தொழிலாளர் சட்டம்
  தொழிலாளர் நலன்
  தொழிலுரிமை
  தொழிற் கல்வி
  தொழிற் சச்சரவும் தகராறும்
  தொழிற்கட்சி
  தொழிற்சாலை
  தொழிற்சாலை முறை
  தொழிற்சாலை விபத்துக்கள்
  தொழிற்புரட்சி
  தொளை அட்டை எந்திரம்
  தொளைக் கருவி
  தொளைக்கும் கத்தரிக்கும் எந்திரங்கள்
  தொளைக்கும் எந்திரம்
  தொற்று நீக்கி
  தொற்று நோய்
  தொற்றுத் தாவரங்கள்
  தொன்மை
  தொன்மைப் பொருளாதாரவாதிகள்
  தொன்னூல் விளக்கம்
   
  தோ
  தோட்டக்கலை
  தோட்டக்கால் வ்தாழில்
  தோட்டா
  தோடர்மால், ராஜா
  தோணி
  தோதகத்தி
  தோமர் இனம்
  தோரியம்
  தோரியனைட்டு
  தோரோ
  தோல்
  தோல் பதனிடல்
  தோல் அழற்சி
  தோலாமொழித்தேவர்
  தோலுரிப்பான்
  தோழப்பர்
  தோள்பட்டை வலி
  தோற்கருவி
  தோற்றத்தை அழகுபடுத்தும் பொருள்கள்
  தோஸ்து அலி
   
  தௌ
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:43:52(இந்திய நேரம்)