தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-ல

 • ::Kalaikalangiyam::
  ல மான்
  ல ஹாவ்ரெ
  லக்கோனியா
  லக்செம்பர்கு
  லங்க்காஸ்ட்டர் வமிசம்
  லங்கூர்
  லட்சுமணசாமி முதலியார், டாக்டர் சர் ஏ.
  லட்சுமணபுரி
  லட்சுமி
  லட்சுமி நாராயணா, நந்தளிகே
  லட்சுமிநாத பெஸ்பரூபா
  லடக்
  லண்டன்
  லண்டன் பெருநெருப்பு
  லண்டன் பெரும் பிளேகு
  லண்டன்டெரி
  லத்தின்
  லத்தீன்
  லத்தீன் அமெரிக்கா
  லத்தீன் இலக்கியம்
  லபச்செவ்ஸ்க்கீ
  லம்பாடிகள்
  லயம்
  லயன்ல் ராபின்ஸ்
  லயோலா, செயின்ட் இக்னேஷியஸ்
  லல்லா தேவி
  லவங்கம்
  லவன்
  லவாய்சியே
  லவூப்
  லவே
  லழாண்ட்ர
  லன்டானா
  லஷோ
  லக்ஷ்மி
  லக்ஷ்மி கர்ணன்
  லஓட்ஸே
   
  லா கொரூனியா
  லா பான்டீன்
  லா பான்டென்
  லா பாஸ்
  லா பிலாட்டா
  லா ராஷெல்
  லா, ஆண்ட்ரூ பானர்
  லாக்
  லாக், ஜான்
  லாக், ஜான
  லாக்ட்டிக அமிலம்
  லாக்ட்டோன்கள்
  லாக்ட்டோஸ்
  லாகர்லவ்
  லாகர்லாப், செல்மா
  லாகரிதம்
  லாகஸ்
  லாகிரான்ஷ்
  லாகூர்
  லாங் தீவு
  லாங்க
  லாங்கல கஜபதி
  லாங்ட்டன், ஸ்ட்டீபன்
  லாங்மியூர்
  லாங்லி
  லாசரஸ் பாதிரியார்
  லாசா
  லாட்டரன் உடன்படிக்கை
  லாட்விய மொழி
  லாட்வியா
  லாட்ஜ், சர் ஆலிவர் ஜோசப்
  லாட நண்டு
  லாடி
  லாடு, வில்லியம்
  லாடொகா
  லாண்ட்ஸ் எண்ட்
  லாண்டர்
  லாப்பிளாஸ்
  லாப்பு சாதியார்
  லாப்ரடார்
  லாப்லாந்து
  லாபுவான்
  லாபெ
  லாம், சார்லஸ்
  லாம்ப்ரே
  லாம்பர்டி
  லாம்பர்டு சங்கம்
  லாம்பர்டுகள்
  லாமா (விலங்கு)
  லாமா
  லாமார்க் கொள்கை
  லாமார்க்கு
  லாமார்டீன்
  லாமெல்லி பிராங்க்கியேட்டா,
  லாயிடு மார்கன், சீ.
  லாயிடு ஜார்ஜ்
  லாயிடு அணை (பம்பாய்)
  லாயிடு இன்ஷூரன்சுக் கார்ப்பொரேஷன்
  லார்வா
  லார்வா மைகிரன்ஸ்
  லார்வேசியீ
  லார்ஸ் விலாவிஸ்
  லாரன்ட்ஸ்? ஹெண்ட்ரிக் ஆன்டூன்
  லாரன்ஸ் தாமஸ், எட்வர்டு
  லாரன்ஸ் பிரபு, ஜான்
  லாரன்ஸ் ஹவுஸ்மன்
  லாரன்ஸ், டேவிட் ஹெர்பர்ட்
  லாரன்ஸ், ஈ.ஓ.
  லாரி
  லாரி, பாரன் ஜீன்
  லாரென்சோ டி. மெடிச்சீ
  லாரென்சோ வாலா
  லாரென்ட்ஸ்
  லாரென்ஷான்
  லாரென்ஸ்
  லாரேசியா
  லால்குடி
  லால்பகதூர் சாஸ்திரி
  லாலர்டுகள்
  லாலா லஜபதிராய்
  லாலான்
  லாலேசுவரி
  லாவரான்
  லாவால், பியெர்
  லாவெண்டர்
  லாவோஸ்
  லான் பிரான்க்
  லான்ட் ஷ்ட்டைனர், கார்ல்
  லான்தனைடுகள்
  லான்ஜோ
  லான்ஸ்டவுன் பிரபு
  லாஸ் பிளீஸிஸ்
  லாஸ் ஆஞ்சலிஸ்
  லாஸ்க்கி, ஹாரல்டு
  லாஸ்யம்
   
  லிக்ட்டென்ஷ்ட்டைன்
  லிக்னின்
  லிகூரியக் கடல்
  லிகூரியா
  லிங்க்ஸ்
  லிங்குலா
  லிச்சவிகள்
  லிட்டன் பிரபு, எட்வர்டு ராபர்ட்
  லிட்டன் ஸ்டிரேச்சி
  லிட்வியெனாவ்
  லிடியா
  லிண்ட், ராபர்ட்
  லிண்ட்பர்க்
  லிண்டு
  லித்தோ அச்சுமுறை
  லித்ரேசியீ
  லிதியம்
  லிதுவேனியா
  லிபரல் கொள்கை
  லிபிடோ
  லிபிடோக் கொள்கை
  லிபியா
  லிம்போப்போ
  லிமுலஸ்
  லியப்போல்டு
  லியனார்டோ டா வீன்சி
  லியனார்டோ புரூனி
  லியாபார்டி
  லியேழ்
  லியோ
  லியோனார்டு உல்ப்
  லியௌடுங் தீபகற்பம்
  லியௌயாங்
  லிரிக்
  லில்லி
  லில்லியேசியீ
  லிலி
  லிவர்ப்பூல்
  லிவான்ட்
  லிவி
  லிவி ஆறு
  லிவிங்ஸ்ட்டன், டேவிட்
  லிவீயஸ் ஆண்ட்ரனைக்கஸ்
  லின்கன் ஆடு
  லின்கன், ஆபிரகாம்
  லின்கன்ஷயர்
  லின்லித்கோ பிரபு
  லின்னேயஸ்
  லின்னேயஸ், கரோலஸ்
  லினன் துணி
  லினன் வெளுத்தல்
  லினியஸு
  லிஸ்ட்டர், ஜோசப், பிரபு
  லிஸ்பன்
   
  லீ டீ பாரஸ்ட்டு, டாக்கூர்
  லீ ஹு ங் சாங்
  லீ, ஜெனரல் ராபர்ட் எட்வர்டு
  லீசா யூக்ரேன்கா
  லீட்ஸ்
  லீப் ஆண்டு
  லீப்மான்
  லீபான்
  லீபிக்
  லீமர், லெமூர்
  லீமா
  லீமான் ஏரி
  லீயொப்போல்டுவில்
  லீல்
  லீவர்டு தீவுகள்
  லீவின்
  லீனா ஆறு
  லீஸ்
   
  லுக்கீமியா
  லுகான்ஸ்க்
  லுங்க்கீ
  லுசிக்னன்
  லுசிப்பியஸ்
  லுட்விக் ஹால்பெர்க்
  லுத்தர், மார்ட்டின்
  லுதியானா
  லுப்ட்வாப
  லுப்பிஸ்
  லுவார் ஆறு
   
  லூக்காஸ் கார்னிக்கி
  லூக்ரீஷெஸ்
  லூசாக்கா
  லூசான்
  லூசிட்டேனியா
  லூசிப்பஸ்
  லூசியன்
  லூட்விக்
  லூட்விக் ஹெர்ஜ்பெல்டு
  லூட்விக்ஸ்ஹாபென் ஆம் ரைன்
  லூட்வீ ஹால்பேர்
  லூட்ஸென்
  லூடண்டார்ப், எரிக்
  லூபெக்
  லூயி XV
  லூயி XVI
  லூயி XVIII
  லூயி XI
  லூயி XIV
  லூயி XII
  லூயி IX
  லூயி
  லூயி நெப்போலியன்
  லூயி பிரெனன்
  லூயி பிரேல்
  லூயி பிளேரியோ
  லூயி பீலீப்பு
  லூயி பூவோல்ட்
  லூயிசியானா
  லூயிஸ், சின்க்லேர்
  லூனா
  லூஜ்
  லூஷிங்ட்டன் ஷோல்
  லூஷை மலைகள்
   
  லெக்
  லெக்ஹார்ன்
  லெக்ஹார்ன் கோழிகள்
  லெகுமினோசீ
  லெசொத்தோ
  லெட்டிஷ் மொழி
  லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்
  லெப்பிஸ்மா
  லெபனன்
  லெபாக்ஷி
  லெபிடஸ்
  லெம்மிங்
  லெம்னாஸ்
  லெர்மா
  லெர்னர்
  லெவின்
  லெவென்ஹூக்
  லென்ட்ஸ்
  லென்ட்ஸ் விதி
  லென்ஸ்
  லெனின் இராச்சிய நூல் நிலையம்
  லெனின், விளாடிமர் இலியீச் உலியனாவ்
  லெனின்கிரேடு
  லெஸ்க்காவ்
  லெஸ்ட்டர்
  லெஸ்ட்டர் ஆடு
  லெஸ்ட்டர்ஷயர்
  லெஸ்லீ ஸ்டீபன், சர்
  லெஸ்ஸெப்ஸ், பெர்டினாண்டு டி
  லெஸிங்
   
  லேகாஷ்
  லேட்டன்
  லேட்டே
  லேட்டேக்ஸ்
  லேடிஸ்மித்
  லேப்பான்டோ
  லேப்பான்டோ வளைகுடா
  லேப்பான்டோ ஜலசந்தி
  லேபாக்ஷி
  லேபியேட்டீ
  லேமன்
  லேயஸ்
  லேயோப்பார்டீ ஜாக்கோமோ
  லேனா ஆறு
   
  லைக்கர்கஸ்
  லைக்கன் பிளானஸ்
  லைக்கா
  லைக்கோப்போடியம்
  லைசாண்டர்
  லைசென்ஸ்
  லைடன் ஜாடி
  லைப்சிக்
  லைப்னிட்ஸ், கோட்பிரீட் வில்ஹெல்ம்
  லைப்னிட்ஸின் கொள்கை
  லைபாக்
  லைபீரியா
  லையர்
  லையல், சார்லஸ்
  லையன்ஸ்
  லையால்ப்புர்
  லைனஸ்
  லைனோ அச்சுமுறை
   
  லொக்கார்னோ
  லொசான்
  லொசான் உடன்படிக்கை
  லொமொனாசாவ்
  லொரென்சோ
   
  லோக் சகாயச் சேனை
  லோகாசாரியர்
  லோடை
  லோதல்
  லோதேர்
  லோபாசெவ்ஸ்கி
  லோபோட்டின்
  லோயீ
  லோராந்த்தஸ்
  லோரேன்
  லோரேன்சூ மர்க்கேஷ்
  லோலை
  லோவல், மெர்சிவல்
  லோவி
  லோஷன்கள்
  லோஹி ஆடு
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:44:26(இந்திய நேரம்)