தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Abbreviations Used In The Etymologies And Definitions In The Tamil Lexicon

 • ABBREVIATIONS THE ETYMOLOGIES AND DEFINITIONS IN THE TAMIL LEXICON


  abbrev.
  ...
  abbreviation
  abl.
  ...
  ablative
  abst.
  ...
  abstract
  accg.
  ...
  according
  adj.
  ...
  adjectival
  adj
  ...
  adjective
  adv.
  ...
  adverb
  (Advaita.)
  ...
  Advaita Philosophy
  affirm.
  ...
  affirmative
  (Akap.)
  ...
  Akapporu˜
  (Alch.)
  ...
  Alchemy
  ƒ‹aimalai.
  ...
  ƒ‹aimalai usage
  apple
  ...
  appellative
  Arab.
  ...
  Arabic
  (Arch.)
  ...
  Architecture
  (Arith.)
  ...
  Arithmetic
  (Astron.)
  ...
  Astrology
  (Astron.)
  ...
  Astronomy
  (Atheistic.)
  ...
  Atheist Philosophy
  Bharata.
  ...
  Bharata usage
  Bible
  ...
  Bible usage
  (Bot.)
  ...
  Botany
  Brƒh.
  ...
  Bhƒhmin usage
  Braz.
  ...
  Brazilian
  (Buddh.)
  ...
  Buddhistic Philosophy
  Bur.
  ...
  Burmese
  C.
  ...
  Century
  c.N.
  ...
  Che--i Nƒ–—u usage
  cant.
  ...
  Cant term
  Caus
  ...
  Causative
  Cd.
  ...
  Cud dappah
  cd.
  ...
  Cuddappah usage
  cempatava.
  ...
  Cempatavar usage
  Cent
  ...
  century
  ceylon.
  ...
  Ceylon usage
  cf.
  ...
  compare
  C.g
  ...
  Chingleput
  c.g
  ...
  Chingleput usage
  child.
  ...
  childres's usage
  Chin.
  ...
  Chinese
  Chr.
  ...
  Christian usage
  cir.
  ...
  circum (about)
  cl.
  ...
  climber
  Cm.
  ...
  Coimbatore
  cm
  ...
  Coimbatore usage
  co
  ...
  coorgee
  coll.
  ...
  collective
  colloq.
  ...
  colloquial
  colloq.
  ...
  colloquial
  Conj.
  ...
  Conjunctional
  contrac.
  ...
  contraction
  corr
  ...
  Corruption
  cr.
  ...
  creeper
  Ct.
  ...
  Chittoor usage
  dat.
  ...
  dative
  demons.
  ...
  Demonstrative
  demonstr.
  ...
  Demonstrative
  Dial.
  ...
  Dialectal
  Dist.
  ...
  District
  dist.fr
  ...
  distinct from
  Dut.
  ...
  Dutch
  E.
  ...
  East
  E. (after the
  ...
  mark <)
  ...
  English
  e.g.
  ...
  for example
  Ed.
  ...
  Edition
  (Engin)
  ...
  Engineering
  ellipt.
  ...
  elliptically
  (Erot.)
  ...
  erotics
  esp.
  ...
  especially
  euphem.
  ...
  euphemistically
  expl.
  ...
  expletive
  expr.
  ...
  expression
  fam.
  ...
  familiar
  Fem.
  ...
  Feminine
  (Fig.)
  ...
  Figurative
  fig.
  ...
  figuratively
  fin.In.
  ...
  finite verb
  Fr.
  ...
  French
  Fr.In.
  ...
  French India usage
  Fri.
  ...
  Friday
  Ft.
  ...
  Footnote
  fut
  ...
  future tense
  G.
  ...
  Gondi
  Gen.
  ...
  Genitive
  genlly.
  ...
  generally
  Ger.
  ...
  German


  1


  HOME

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 25-08-2017 15:28:21(இந்திய நேரம்)