தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Other Abbreviations Used In The Tamil Lexicon


 • அத்.
  அத்தியாயம்
  பா.
  பாடல்
  அதி.
  அதிகாரம்
  பாய்.
  பாயிரம்
  அரும்.
  அரும்பதவராதி
  பி-ம்.
  பிரதிபேதம்
  அவை. or அவைய.
  அவையடக்கம்
  புது. or புதுப்.
  புதுப்பதிப்பு
  உதா.
  உதாரணம்
  மஹாப்ர.
  மஹாப்ரவேசம்
  தனி.
  தனியன்.
  மேற்.
  மேற்கொள்.
  தனிப்பா.
  தனிப்பாடல்
  வ்யா. or வ்யாக்.
  வ்யாக்யானம்
  ப்ர.
  ப்ரவேசம்
  வார்த். or வார்த்தி.
  வார்த்திகம்
  பக்.
  பக்கம்
  விசேடக்
  விசேடக்குறிப்பு
  பதி.
  பதிகம்
  ஸ்வா
  ஸ்வாபதேச வ்யாக்யானம்
  பதிப்.
  பதிப்பு  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 28-08-2017 16:14:30(இந்திய நேரம்)