தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

தமிழ் எழுத்துக்களுக்கேற்ற ஆங்கிலவெழுத்துக்களைக் குறிக்கும் அட்டவணை

 • TRANSLITERATION TABLE

  அ ... a
  ஐ ...  ai
  ஞ் ... n
  ர் ... r
  ஜ் .. j
  ஆ ... a
  ஒ  ... o
  ட்  ... t
  ல் ... l
  ய் ... s
  இ ... i
  ஓ  ...  o
  ண் ... n
  வ் ... v
  ஷ்... s
  ஈ ... i
  ஒள ...au
  த் .... t
  ழ் ... l
  ஸ்... s
  உ .. u
  ஃ   ... k
  ந் ... n
  ள் ... l
  ஹ் ... h
  ஊ ... u
  க்   ... k
  ப்  ... p
  ற் ... r
  க்ஷ்... ks
  எ ... e
  ங்  ...  n
  ம் ... m
  ன்... n
   
  ஏ  ...  e
  ச்   ... c
  ய் ... y
   
     HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 28-08-2017 13:43:54(இந்திய நேரம்)