தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kapilar-kapilar

kapilar

1. kuRijci
n'inRa collar; n'ITutOnRu iniyar;
enRum en tOL piripu aRiyalarE'
tAmarait taN tAtu Uti, mImicaic
cAn'til toTutta tIm tEn pOla,
5
puraiya manRa, puraiyOr kENmai;
n'Ir inRu amaiyA ulakam pOlat
tam inRu amaiyA n'am n'ayan'taruLi,
n'aRu n'utal pacattal ajcic
ciRumai uRupavO? ceypu aRiyalarE!
pirivu uNarttiya tOzikkut talaivi colliyatu.-kapilar

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

32. kuRijci
'mAyOn anna mAl varaikkavAan,
vAliyOn anna vayagku veL aruvi
am malaikizavOn n'am n'ayan'tu enRum
varun'tinan' enpatu Or vAyc col tERAy;
5
n'Iyum kaNTu, n'umaroTum eNNi,
aRivu aRin'tu aLaval vENTum; maRutaraRku
ariya-vAzi, tOzi!-periyOr
n'ATi n'aTpin allatu,
n'aTTu n'ATAr, tam oTTiyOr tiRattE.
talaivikkuk kuRai n'ayappuk kURiyatu.- kapilar

59. mullai
uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
5
iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
n'uN mukai avizn'ta puRavin
10
poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.
vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

65. kuRijci
amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
5
puliyoTu poruta puN kUr yAnai
n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
urumiTaik kaTi iTi karaiyum
peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.
viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.
pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

217. kuRijci
icai paTa vAzpavar celvam pOlak
kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
5
peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
pulampu cEN akala n'Ikki,
pulavi uNarttal vanmaiyAnE.
talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

222. kuRijci
karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
5
pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
10
cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

225. kuRijci
muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
mel iyal makaLir Oti anna
5
pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
toyyil vana mulai vari vanappu izappap
payan'tu ezu paruvaral tIra,
n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?
vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

253. kuRijci
puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
5
uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
palavu uRu kunRam pOla,
perug kavin eytiya arug kAppinaLE.
ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

267. n'eytal
'n'occi mA arumpu anna kaNNa
ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
5
maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
tannoTu puNartta in amar kAnal,
taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
vArEnman yAn, van'tanen teyya;
ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
10
ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
'ivai makan' ennA aLavai,
vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.
tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

291. n'eytal
n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
kuppai veN maNal ERi, araicar
oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
5
taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
ellit tarIiya ina n'iraip
pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?
vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

309. kuRijci
n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
5
kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
kURuvaimannO, n'IyE;
tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.
'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar

320. marutam
'vizavum mUzttanRu; muzavum tUgkinRu;
evan kuRittanaLkol?' enRi Ayin-
tazai aNin'tu alamarum alkul, teruvin,
iLaiyOL iRan'ta anaittaRku, paza viRal
5
Orik konRa oru perun' teruvil,
kAri pukka n'ErAr pulampOl,
kallenRanRAl, UrE; ataRkoNTu,
kAval ceRiya mATTi, AytoTi
ezil mA mEni makaLir
10
vizumAn'tanar, tam kozun'araik kAttE.
parattai tanakkup pAgkAyinAr kETpa, n'erugkic colliyatu.-kapilar

336. kuRijci
piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
kal atar arum puzai alki, kAnavan,
villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
5
punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
iravin ajcAy; ajcuval-aravin
Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
10
irai tEr eNkinam akazum
varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!
ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

353. kuRijci
AL il peNTir tALin ceyta
n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
5
kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
irum puli tolaitta perug kai yAnai
10
vej cina urumin uraRum
ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.
tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

359. kuRijci
cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
5
uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
vATalakollO tAmE-avan malaip
pOruTai varuTaiyum pAyA,
cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?
tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

361. mullai
ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
5
n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
arum paTar akala n'Ikki,
virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.
vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

373. kuRijci
munRiR palavin paTu cuLai marIi,
pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
5
cUruTaic cilampin aruvi ATi,
kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
pA amai itaNam ERi, pAcinam
vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:06:29(இந்திய நேரம்)