தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Maturai Marutan ILan'AkanAr-maturai Marutan ILan'AkanAr

maturai marutan iLan'AkanAr

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?
ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

216. marutam
tuni tIr kUTTamoTu tunnAr Ayinum,
initE, kANun'ark kANpuzi vAztal;
kaNNuRu vizumam kai pOl utavi,
n'am uRu tuyaram kaLaiyAr Ayinum,
5
innAtuanRE, avar il UrE;
eri maruL vEgkaik kaTavuL kAkkum
kuruku Ar kazaniyin itaNattu AgkaN,
EtilALan kavalai kavaRRa,
oru mulai aRutta tirumAvuNNik
10
kETTOr anaiyarAyinum,
vETTOr allatu, piRar innArE.
talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpat talaimakan talain'inRu ozukap paTAn'inRa parattai, pANaRkuAyinum viRalikkuAyinum colluvALAy, n'erugkic colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

283. n'eytal
oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
5
innai Akutal takumO-Ogku tirai
mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
EmuRa viLagkiya cuTarinum,
vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?
pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

290. marutam
vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
5
koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
taN kamaz putu malar Utum
vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.
parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

302. pAlai
izai aNi makaLirin vizaitakap pUtta
n'ITu curi iNara cuTar vIk konRaik
kATu kavin pUttaAyinum, n'anRum
varu mazaikku etiriya maNi n'iRa irum putal
5
n'arai n'iRam paTutta n'al iNart teRuz vI
tAam tEralarkollO-cEy n'ATTu,
kaLiRu utaittu ATiya kaviz kaN iTu n'IRu
veLiRu il kAza vElam n'ITiya
pazagkaN mutu n'eRi maRaikkum,
10
vazagku arug kAnam iRan'ticinOrE?
paruvam kazin'tatu kaNTu talaimakaL colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

326. kuRijci
kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
5
n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
pacalai Urum annO; pal n'AL
ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
vaNTu enum uNarAvAki,
10
malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.
tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

341. kuRijci
vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
5
kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
vERu pula vATai alaippa,
10
tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.
vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

362. pAlai
vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
talai n'ATku etiriya taN pata ezili
aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
5
kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
10
n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!
uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

392. n'eytal
kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
5
paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
10
muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
n'ani pEr anpinar kAtalOrE.
iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:20:25(இந்திய நேரம்)