தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Marutan ILan'AkanAr-marutan ILan'AkanAr

marutan iLan'AkanAr

21. mullai
viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
5
Emati, valava, tErE! utuk kAN-
urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
kAmaru takaiya kAnavAraNam
peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
10
pularA Ir maNal malirak keNTi,
n'AL irai kavara mATTi, tan
pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!
vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

39. kuRijci
collin col etirkoLLAy, yAza n'in
tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
5
puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
kaNNE katava? alla; n'aNNAr
araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
10
perum peyark kUTal anna n'in
karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.
iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

103. pAlai
onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
ciRiyilai vEmpin periya konRu,
kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
5
pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
mAyA vETTam pOkiya kaNavan
poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
10
ALvinaikku akalvAm eninum,
mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.
poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:20:46(இந்திய நேரம்)