தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UlOccanAr-ulOccanAr

ulOccanAr

175. n'eytal
paruvat tEn n'acaiip pal paRait tozuti,
uravut tirai poruta tiNimaNal aTaikarai,
n'anain'ta punnai mAc cinai tokUum
malarn'ta pUvin mA n'Irc cErppaRku
iragkEn-tOzi!-'Igku en kol?' enRu,
piRarpiRar aRiyak kURal
amain'tAgku amaika; ampal aHtu evanE?
piriviTaik kaTuj coR colli vaRpuRuttuvATkuk kizatti uraittatu. - ulOccan.

177. n'eytal
kaTal pATu avin'tu, kAnal mayagki,
tuRai n'Ir irug kazi pullenRanRE;
manRalam peNNai maTal cEr vAzkkai
anRilum paiyena n'aralum; inRu avar
varuvarkol vAzi-tOzi!-n'Am n'akap
pulappinum pirivu Agku ajcit
taNappu arug kAmam taNTiyOrE?
kizavan varavuNarn'tu, tOzi kizattikku uraittatu. - ulOccan

205. n'eytal
minnuc cey karuviya peyal mazai tUgka
vicumpu ATu annam paRai n'ivan'tAgku,
polampaTaip polin'ta veN tEr ERi,
kalagku kaTaR tuvalai Azi n'anaippa,
inic cenRananE, iTu maNaR cErppan;
yAgku aRin'tanRukol-tOzi!-en
tEm kamaz tiru n'utal Urtarum pacappE?
varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - ulOccan

248. n'eytal
atu varal anmaiyO aritE; avan mArpu
uRuka enRa n'ALE kuRuki,
Igku AkinRE-tOzi!-kAnal
ATu arai putaiyak kOTai iTTa
aTumpu ivar maNaR kOTu Ura, n'eTum panai
kuRiya Akum tuRaivanaip
periya kURi yAy aRin'tanaLE.
varaivu n'ITTittavazi, ARRALAkiya kizattiyait tOzi ARRuvittatu. - ulOccan

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:38:25(இந்திய நேரம்)