தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

211-220

211-220

211
n'eyyoTu mayakkiya uzun'tu n'URRanna
vayalaiam cilampin talaiyatu
ceyalaiam pakait tazai vATum annAy!
talaimakan ARRAmai kaNTu, kaiyuRai ERRa tOzi talaimakaL tazai ERka vENTik kURiyatu. 1

212
cAtta maratta pUzil ezu pukai
kUTTu virai kamazum n'ATan
aRavaRku evanO, n'Am akalvu? annAy!
varaivu etirkoLLAr tamar avaN maRuttavazi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu. 2

213
n'aRu vaTi mAattu mUkku iRupu utirn'ta
Irn' taN peru vaTu, pAlaiyil, kuRavar,
uRai vIz Aliyin, tokukkum cAral
mImicai n'al n'ATTavar varin,
5
yAn uyir vAztal kUTum annAy!
varaivoTu varutalait tuNin'tAn enpatu tOzi kURak kETTa talaimakaL colliyatu. 3

214
cAral palavin kozun' tuNar n'aRum pazam
irug kal viTar aLai vIzn'tena, veRpil
perun'tEn iRAal citaRum n'ATan,
pEr amar mazaik kaN kaliza, tan
5
cIruTai n'al n'ATTuc cellum annAy!
talaimakan, 'oruvazit taNappal' enRu kURiyavatanai avan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. 4

215
kaTTaLai anna maNi n'iRat tumpi,
iTTiya kuyinRa tuLaivayin celIiyar,
taTTait taNNumaip pinnar iyavar
tIm kuzal Ampalin, iniya imirum
5
putal malar mAlaiyum pirivOr
ataninum koTiya ceykuvar annAy!
iravukkuRi n'ayan'ta talaimakaL, pakaRkuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatu. 5

216
kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
n'eTum putal kAnattu maTap piTi InRa
n'aTugku n'aTaik kuzavi koLIiya, palavin
pazam tUgku kozu n'izal oLikkum n'ATaRku,
5
koytaru taLirin vATi, n'in
mey piRitAtal evankol? annAy!
varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaTku, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi kURiyatu. 6

217
peru varai vEgkaip pon maruL n'aRu vI
mAn inap perug kiLai mEyal Arum
kAnaka n'ATan varavum, ivaL
mEni pacappatu evankol? annAy!
varaiviTai vaittup pirin'ta talaimakan mITci uNarn'ta tOzi ARRALAkiya talaimakaTkuc colliyatu. 7

218
n'uN Er puruvatta kaNNum ATum;
mayir vAr munkai vaLaiyum ceRUum;
kaLiRu kOL pizaitta katam ciRan'tu ezu puli
ezutaru mazaiyin kuzumum
5
perug kal n'ATan varumkol? annAy!
talaimakan varaivu vENTiviTat tamar maRuttuzi, atu kETTu, 'iHtu en Am kol?' enRu ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi tanakku n'aRkuRi ceyyakkaNTu, 'kaTitin van'tu varaivAn' enac colliyatu. 8

219
karug kAl vEgkai mAt takaTTu oL vI
irug kal viyal aRai varippat tAam
n'al malai n'ATan pirin'tena,
oL n'utal pacappatu evankol? annAy!
varaiviTai vaittup pirin'ta aNumaikkaNNE ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi kURiyatu. 9

220
alagkumazai pozin'ta akankaN aruvi
ATukazai aTukkattu izitaru n'ATan
peru varai anna tiru viRal viyal mArpu
muyagkAtu kazin'ta n'AL, ivaL
5
mayagku itaz mazaikkaN kalizum annAy!
n'otumalar varaivinkaN tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:55:42(இந்திய நேரம்)