தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tamil Virtual Univeristy - Iigurunuru

 • aigkuRun'URu

  mukavurai                              Back

  ain'tiNaikaLil ovvonRukkum kuRain'ta aTi
  varaiyaRai peRRa n'URu n'URu pATalkaLait tanittanip
  peRRuLLamaiyinAl 'aigkuRun'URu' ip peyar peRRatu.
  itil amain'ta pATalkaL akavaRpAvin kIz
  ellaiyAkiya mUnRu aTic ciRumaiyaiyum ARu
  aTip pErellaiyum koNTavai.

  n'Ulukkup puRampAkiya kaTavuL vAzttup pATalaip
  pATiyavar pAratam pATiya perun'tEvanAr. marutam,
  n'eytal, kuRijci, pAlai, mullai, enRa varicaiyil
  itan ain'tu pakutikaLum uLLana. ivaRRaip
  pATiyavarkaL muRaiyE OrampOkiyAr, ammUvanAr,
  kapilar, OtalAn'taiyAr, pEyanAr, ennum aivarAvar.&
  ovvoru n'URum pattup pattup pATalkaL koNTa
  pattup pakutikaLAka uLLatu. ivaRRuL ovvonRum
  'pattu' enRu kuRikkappaTukiRatu. ovvoru pattum
  tanittaniyAna kaTTukkOppu uTaiyatu. itu
  poruLamaippinAlEyO, itanuL amain'ta
  pattup pATalkaLilum ATci peRum EtEnum
  oru collinAlEyO, peyariTappaTTirukkinRatu.
  'kaLavan pattu' 'majjaip pattu', 'teyyOppattu',
  mutaliyana collATciyinAl peRRa peyarkaL.
  'paruvam kaNTu kizatti uraitta pattu', 'tOzi
  vaRpuRutta pattu' mutaliyavai poruLamaippAl
  peRRa peyarkaL. 'vETkaip pattu', 'annAyppattu'
  mutaliyana collATciyum poruLamaitiyum
  porun'tiyavai.

  it tokaiyait tokuttavar pulattuRai muRRiya
  kUTalUr kizAr enRum, tokuppittAr yAnaikkaTcEy
  mAn'tarajcEralirumpoRaiyAr enRum, n'UliRutiyil
  uLLa pazag kuRippinAl teriyavarukinRana.&
  in'n'Ulin ceyyuL tokai 500. 129, 130 Am
  ceyyuTkaL piratikaLil kANappeRAtu maRain'tu
  pOyina. 416, 490 Am ceyyuTkaLin iraNTAm
  aTikaLil cIrkaL kuRain'tu kANkinRana. ovvoru
  pATalin kIzum koTukkappeRRirukkum karuttukkaL
  pazamaiyAnavaiyE. cila piratikaLil maTTum
  kANappeRRa mikaippATalkaL n'Ulin iRutiyil
  pin iNaippAkat tarappeRRuLLana.

  in' n'Ulukkup pazaiya urai onRu uLLatu.
  itu patavuraiyAkavO pozippuraiyAkavO
  amaiyAtu, uLLuRai uvamam, iRaiccip poruL,
  mutaliyavaRRai n'anku viLakki, ciRcila iTagkaLil
  maTTum tiricoRkaLin poruLaiyum pulappaTuttic
  cellukinRatu. orucila iTagkaLil ilakkaNak
  kuRippum, col muTipu poruL muTipukaLum
  viLakkap peRRuLLana. in'tappazaiya urai 469
  Am ceyyuL varaiyiltAn ippozutu
  kiTaittuLLatu: iTaiyiTaiyE cila pATalkaLukkum
  iv urai illai. arumaiyAka amain'ta
  ciRan'ta in'tap pazaiya urai n'Ul muzumaikkum
  kiTaikkAmal pOnatu oru perug kuRaiyE.
  in'ta uraiyai iyaRRiya Aciriyaraip paRRi
  yAtonRum aRiyakkUTavillai. Ayinum,
  ivaratu uraip pOkkilirun'tu pErAciriyar,
  n'accinArkkiniyar, parimElazakar, mutaliya
  uraiyAciriyarkaLai otta perumai uTaiyavar
  enRu tiNNamAkak kURalAm.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 06:12:29(இந்திய நேரம்)