தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ITaikkATanAr-iTaikkATanAr

iTaikkATanAr

139. pAlai
tujcuvatu pOla iruLi, viN paka
imaippatu pOla minni, uRaikkoNTu
ERuvatu pOlap pATu ciRan'tu uraii,
n'ilam n'ejcu uTka OvAtu cilaittu Agku,
5
Ar taLi pozin'ta vAr peyaR kaTai n'AL;
InRu n'AL ulan'ta vAlA veN mazai
vAn tOy uyar varai ATum vaikaRai,
putal oLi ciRan'ta kANpu in kAlai,
taN n'aRum paTun'Ir mAn'ti, patavu arun'tu
10
veN puRakku uTaiya tirimaruppu iralai;
vAr maNal oru ciRaip piTavu aviz kozu n'izal,
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya;
arakku n'iRa uruvin Iyal mUtAy
parappiyavaipOR pAay, pala uTan
15
n'Ir vAr marugkin IraNi tikaza;
innum vArAr Ayin n'annutal!
yAtukol maRRuavar n'ilaiyE? kAtalar
karuvik kAr iTi irIiya
paruvam anRu, avar, 'varutum' enRatuvE.
piriviTai melin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

194. mullai
pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
Er iTam paTutta iru maRup pUzip
puRam mARu peRRa pUval Irattu,
Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
5
vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
10
kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
kAmar kalavam parappi, EmuRak
kollai uzavar kUz n'izal ozitta
val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
15
kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
viriuLai, n'al mAn kaTaii
varutum' enRu avar teLitta pOztE.
paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

274. mullai
iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
paruvam ceyta pAnAT kagkul,
ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
5
kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
10
teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
mullai cAnRa kaRpin
mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.
talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

284. mullai
ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
5
in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
vicaitta villar, vETTam pOki,
10
mullaip paTappaip pulvAy keNTum
kAmar puRavinatuvE kAmam
n'amminum tAn talaimayagkiya
am mA arivai uRaivu in UrE.
vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

304. mullai
iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
cUr panippanna taN varal AliyoTu
parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
5
kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
10
alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
arum poRi majjai Ala, vari maNal
maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
15
Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
20
n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?
pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

374. mullai
mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
5
tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
iTiyum muzakkum inRi, pANar
vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
in kural azi tuLi talaii, n'al pala
10
peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
15
kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
celka, tErE n'al valam peRun'a!
perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!
pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:26:25(இந்திய நேரம்)