தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UlOccanAr-ulOccanAr

ulOccanAr

20. n'eytal
perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
ekkarp punnai in n'izal acaii,
cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
5
jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
veN talaip puNari AyamoTu ATi,
maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
10
pal pUg kAnal alkinam varutal
kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
ellaiyum iravum ennAtu, kallena
15
valavan Ayn'ta vaN pari
n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.
pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

100. n'eytal
araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
ellinil peyartal enakkumAr initE.
5
perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
koNTal iravin irug kaTal maTutta
kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
10
OTai oN cuTar oppat tOnRum
pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
vampa n'Araiinan olittanna
15
ampal vAytta teyya taN pular
vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
n'eytal am putu malar mAn'tum
kaitai am paTappai em azugkal UrE!
tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

190. n'eytal
tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
uppin kuppai ERi, el paTa,
varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
oru tan koTumaiyin alar pATummE;
5
alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
10
uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
irug kazip pukAar porun'tat tAkki
vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
15
izumen kAnal vizu maNal acaii,
Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!
tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

200. n'eytal
n'ilAvin ilagku maNal mali maRukil,
pulAl am cEri, pul vEy kurampai,
Ur ena uNarAc ciRumaiyoTu, n'Ir uTuttu,
innA uRaiyuTTuAyinum, inpam
5
oru n'AL uRain'ticinOrkkum, vazi n'AL,
tam pati maRakkum paNpin em pati
van'tanai cenmO vaLai mEy parappa!
pommaR paTu tirai kammena uTaitarum
maran Ogku oru ciRai pala pArATTi,
10
ellai emmoTu kazippi, el uRa,
n'al tEr pUTTalum uriyIr; aRRanRu,
cEn'tanir celkuvir Ayin, yAmum
em varai aLavaiyin peTkuvam;
n'um oppatuvO? uraitticin emakkE.
talaimakaL kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

210. n'eytal
kuRiyiRaik kurampaik kolai vem paratavar
eRiuLi poruta EmuRu peru mIn
puN umiz kuruti pulavuk kaTal maRuppaTa,
vicumpu aNi villin pOki, pacum picirt
5
tirai payil azuvam uzakki, uran azin'tu,
n'iraitimil marugkil paTartarum tuRaivan,
pAnAL iravil, n'am paNait tOL uLLi,
tAn ivaN van'ta kAlai, n'am Urk
kAnal am perun' tuRai, kavin pArATTi,
10
AnAtu pukazn'ticinOnE; ini, tan
cAyal mArpin pAyal mARRi,
'kaitai am paTu cinaik kaTun' tEr vilagkac
celavu aritu ennum' enpatu
pala kETTanamAl tOzi! n'AmE.
tOzi talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - ulOccanAr

300. n'eytal
n'AL valai mukan'ta kOL val paratavar
n'uNagku maNal AgkaN uNagkap peymmAr,
paRi koL koLLaiyar, maRuka ukka
mIn Ar kurukin kAnal am perun' tuRai,
5
ellai taN pozil cenRena, celIiyar,
tEr pUTTu ayara Eey, vAr kOl
ceRi toTi tirutti, pARu mayir n'Ivi,
'cel ini, maTan'tai! n'in tOziyoTu, manai' enac
colliyaaLavai, tAn peritu kaluzn'tu,
10
tIgku AyinaL ivaL Ayin, tAgkAtu,
n'otumalar pOlap piriyin, katumenap
piRitu onRu Akalum ajcuval; atanAl,
cENin varun'ar pOlap pENA,
irug kali yANar em ciRu kuTit tOnRin,
15
val etir koNTu, mellitin vinaii,
'tuRaiyum mAnRanRu pozutE; cuRavum
Otam malkalin, mARu AyinavE;
ellinRu; tOnRal! cellAtIm' ena,
emar kuRai kURat tagki, EmuRa,
20
iLaiyarum puraviyum inpuRa, n'Iyum
il uRai n'al virun'tu ayartal
ollutum, peruma! n'I n'alkutal peRinE.
pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - ulOccanAr maNi miTai pavaLam muRRumn'ittilak kOvai

330. n'eytal
kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
5
aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
cellum, annO; mel am pulampan!
celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
eytinRukollO tAnE? eytiyum,
10
kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
ekkart tAzai maTalvayinAnum,
Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
15
ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
kaTuj celal koTun' timil pOla,
n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!
talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

400. n'eytal
n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
5
n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
10
vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
15
pAl kaNTanna Utai veN maNal,
kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
mellam pulampan van'ta jAnRai,
20
pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
putuvatu AkinRu amma paza viRal,
25
pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!
talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:27:38(இந்திய நேரம்)