தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Eyinan'tai MakanAr ILagkIranAr-eyinan'tai MakanAr ILagkIranAr

eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

3. pAlai
irug kazi mutalai mEen'tOl anna
karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
5
mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
10
koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
pul ilai marAatta akan cEN attam,
kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
15
kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
koTug kuzaikku amartta n'Okkam
n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?
mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

225. pAlai
anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
inRE ivaNam Aki, n'ALai,
5
putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
10
yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
15
puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
ceRi toTi munkai, n'am kAtali
aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?
poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

239. pAlai
aLitOtAnE; evan Avatukol?
manRum tOnRAtu; maranum mAyum
'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
5
el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
oL izai makaLir uyar piRai tozUum
10
pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
n'erun'alum tIm pala mozin'ta
15
ciRu n'al orutti peru n'al UrE!
poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

289. pAlai
cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
5
van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
10
tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
ai men tUvi aNai cErpu acaii,
maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
15
pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
'n'alla kURu' ena n'aTugki,
pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?
pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

299. pAlai
ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
5
kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
kavalai karakkum kATu akal attam,
10
cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
15
ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
20
paruvaral evvamoTu azin'ta
peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.
iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

361. pAlai
'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
5
vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
10
kariyAp pUvin periyOr Ara,
azal ezu tittiyam aTutta yAmai
n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
cil mozi, arivai tOLE pal malai
15
vev aRai marugkin viyan curam,
evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.
poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

371. pAlai
av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
5
punkaN koNTa tiri maruppu iralai
mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
10
emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
vI tEr paRavai vizaiyum
pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?
poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

395. pAlai
taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
mAri mA malar peyaRku ERRanna,
n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
pani vAr evvam tIra, ini varin,
5
n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
10
pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
ATu kazai iru vetir n'aralum
15
kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!
piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

399. pAlai
cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
parukuvanna kAtal uLLamoTu,
5
tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
10
olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
pal An kOvalar kallAtu Utum
ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
mai il paLigkin anna tORRap
pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
15
melkiTu maTa marai Orkkum attam,
kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
vEy kaN uTain'ta cimaiya,
vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:28:22(இந்திய நேரம்)