தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KapilA-kapilA

kapilA

2. kuRijci
kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
5
aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
10
kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
15
kagkul varutalum uriyai; paim putal
vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.
pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.
pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

18. kuRijci
n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
marAa yAnai matam tapa oRRi,
5
urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
10
vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
15
pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.
tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

42. kuRijci
mali peyal kalitta mArip pittikattuk
koyal aru n'ilaiiya peyal Er maNa mukaic
cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN,
taLir Er mEni, mAayOyE!
5
n'ATu vaRam kUra, n'Ajcil tujca,
kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
kunRu kaNTanna kOTTa, yAvaiyum
cenRu cEkkallAp puLLa, uL il
enRUz viyankuLam n'iRaiya vIci,
10
perum peyal pozin'ta Ema vaikaRai,
pallOr uvan'ta uvakai ellAm
ennuL peytan'taRRE cEN iTai
Ogkit tOnRum uyar varai
vAn tOy veRpan van'tamARE
talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- kapilar

82. kuRijci
ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
pATu in aruvip pani n'Ir in icai
tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
5
kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
10
n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
15
palartil, vAzi tOzi! avaruL,
Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
Or yAn Akuvatu evankol,
n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?
tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

118. kuRijci
kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
5
iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
10
taniyai varutal ataninum ajcutum.
en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
puNar kuRi ceyta pularkural Enal
kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!
ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

128. kuRijci
manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
konROranna koTumaiyOTu inRE
yAmam koLa varin kanaii, kAmam
kaTalinum uraii, karai poziyummE.
5
evankol vAzi, tOzi! mayagki
innam Akavum, n'annar n'ejcam
ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
10
kAna n'ATan varUum, yAnaik
kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
15
taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?
iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

158. kuRijci
'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
5
varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
10
n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
15
pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
en'taiyum illan Aka,
ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?
talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

182. kuRijci
pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
5
OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
vETTam pOkiya kuRavan kATTa
kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
10
uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
kaTum pakal varutal vENTum teyya
atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
15
uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
kamaz itaz alari tAay vElan
veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
peru varai n'aNNiya cAralAnE.
tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

203. pAlai
'uvakkun'aL Ayinum, uTalun'aL Ayinum,
yAy aRin'tu uNarka' ennAr, tI vAy
alar vinai mEval ampaR peNTir,
'innaL inaiyaL, n'in makaL' ena, pal n'AL
5
enakku van'tu uraippavum, tanakku uraippu aRiyEn,
'n'ANuvaL ivaL' ena, n'ani karan'tu uRaiyum
yAn iv vaRu manai oziya, tAnE,
'annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
enakku eLitu Akal il' ena, kazaR kAl
10
min oLir n'eTu vEl iLaiyOn munnuRa,
pal malai aruj curam pOkiya tanakku, yAn
annEn anmai n'an vAyAka,
mAn atar mayagkiya malaimutal ciRu n'eRi
veytu iTaiyuRAatu eyti, munnarp
15
pullen mA malaip pulampu koL cIRUr,
cel virun'tu ARRi, tuccil irutta,
n'unai kuzaittu alamarum n'occi
manai kezu peNTu yAn AkukamannE!
makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kapilar

218. kuRijci
'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
5
peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
10
'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
vara eLitAka eNNuti; atanAl,
n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
15
taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
annai aRiyinum aRika! alar vAy
ampal mUtUr kETpinum kETka!
20
vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
oN pU vEgkai kamazum
taN peruj cAral pakal van'tImE!
tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

238. kuRijci
mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
5
paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
irug kal viyal aRai civappa Irkkum
10
perug kal n'ATa! piritiAyin,
marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
15
n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?
iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

248. kuRijci
n'akai n'I kELAy tOzi! alkal;
vaya n'Ay eRin'tu, van paRaz tazIi,
iLaiyar eytutal maTakki, kiLaiyoTu
n'Almulaip piNaval coliya kAn ozin'tu,
5
arum puzai muTukkar AL kuRittu n'inRa
taRukaT panRi n'Okki, kAnavan
kuRukinan toTutta kUrvAyp pakazi
maTai celal munpin tan paTai celac cellAtu,
'aru vazi vilakkum em peruviRal pOnm' ena,
10
eyyAtu peyarum kunRa n'ATan
ceRi aril tuTakkalin, parIip puri avizn'tu,
En'tu kuvavu moympin pUc cOr mAlai,
ERRu imiR kayiRRin, ezil van'tu tuyalvara,
il van'tu n'inROR kaNTanaL, annai;
15
vallE en mukam n'Okki,
'n'allai man!' ena n'akUup peyarn'tOLE.
iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpa, tOzi colliyatu. - kapilar

278. kuRijci
kuNa kaTal mukan'ta koLLai vAnam
paNai kezu vEn'tar pal paTait tAnait
tOl n'iraittanaiya Aki, valan Erpu,
kOl n'imir koTiyin vaci paTa minni,
5
urum uraRu atir kural talaii, pAnAL,
peru malai mImicai muRRinaAyin,
vAL ilagku aruvi tAay, n'ALai,
iru vetir am kazai ociyat tINTi
varuvatumAtO, vaN pari un'ti,
10
n'ani perum parappin n'am Ur muntuRai;
pani poru mazaik kaN civappa, pAnAL
muni paTar akala mUzkuvamkollO
maNi maruL mEni Ayn'alam tolaiya,
taNivu arun' tuyaram ceytOn
15
aNi kiLar n'eTu varai ATiya n'IrE?
iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kapilar

292.kuRijci
kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
5
Etil vElan kOtai tuyalvarat
tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
iravin mEyal marUum yAnaik
kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
10
varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
palavin pazattuL tagkum
15
malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!
veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

318. kuRijci
kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
5
varai izi aruvip pATToTu piracam
muzavu cEr n'arampin immena imirum,
paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
manRal vENTinum peRukuvai; onRO
inRu talaiyAka vAral; varinE,
10
Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
15
n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!
iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

332. kuRijci
muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
5
kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
kal mukai aTukkattu menmela iyali,
ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
vAzai am cilampil tujcum n'ATan
10
n'in purai takka cAyalan ena, n'I
anpu uraittu aTagkak kURiya in col
vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
amiztattu anna kamaz tAr mArpin
vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
15
taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!
iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

382. kuRijci
'piRar uRu vizumam piRarum n'Opa;
tam uRu vizumam tamakkO tajcam;
kaTampu koTi yAttu, kaNNi cUTTi,
vERu pal kurala oru tUkku in iyam
5
kATu kezu n'eTu vET pATu koLaikku ERpa,
aNagku ayar viyan kaLam poliya, paiyat
tUgkutal purin'tanar, n'amar' ena, Agku avaRku
aRiyak kURal vENTum tOzi!
aruvi pAyn'ta karu viral man'ti
10
cezug kOT palavin pazam puNaiyAka,
cAral pEr Ur muntuRai izitarum
vaRan uRal aRiyAc cOlai,
viRal malai n'ATan col n'ayan'tOyE!
iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kapilar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:29:51(இந்திய நேரம்)