தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAvanmullaip PUtanA, KAvan Mullaip PUtarattanAr-kAvanmullaip PUtanA, KAvan Mullaip PUtarattanAr

kAvanmullaip pUtanA, kAvan mullaip pUtarattanAr

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.
poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

151. pAlai
'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
5
Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
10
arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
maNi Orttanna teN kural
15
kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

241. pAlai
'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
iniyar amma, avar' ena muniyAtu
n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
5
n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
pEey veN tEr peyal cettu OTi,
10
tAam paTTa tani mutir perug kalai
pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
15
cem muka man'ti ATum
n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!
piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

293. pAlai
ilai ozittu ulaRiya pun talai ulavai
valai valan'tanaiya Aka, pala uTan
cilampi cUzn'ta pulam keTu vaippin,
tukil Ay ceykaip pA virin'tanna
5
veyil avirpu n'uTagkum vev veg kaLari,
kuyiR kaN anna kurUuk kAy muRRi,
maNik kAcu anna mAl n'iRa irug kani,
ukAay men cinai utirvana kaziyum
vEnil vej curam tamiyar tAmE,
10
celpa enpa tOzi! yAmE,
paNpu il kOvalar tAy pirittu yAtta
n'ejcu amar kuzavi pOla, n'on'tu n'on'tu,
innA mozitum enpa;
en mayagkinarkol, n'am kAtalOrE?
poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan kuRippu aRin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTkuc colliyatUumAm. - kAvanmullaip pUtanAr

391. pAlai
pArval verukin kUr eyiRRu anna
vari men mukaiya n'uN koTi atiral
malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
5
tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
10
paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
kunRu puku pAmpin tOnRum,
enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!
piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:31:19(இந்திய நேரம்)