தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuTavAyil KIrattanAr-kuTavAyil KIrattanAr

kuTavAyil kIrattanAr

35. pAlai
InRu puRan'tan'ta emmum uLLAL,
vAn tOy ijci n'al n'akar pulampa
tani maNi iraTTum tALuTaik kaTikai,
n'uzai n'uti n'eTu vEl, kuRum paTai, mazavar
5
munai At tan'tu, murampin vIztta
vil Er vAzkkai vizut toTai maRavar
val AN patukkaik kaTavuT pENmAr,
n'aTukal pIli cUTTi, tuTippaTuttu,
tOppik kaLLoTu turUup pali koTukkum
10
pOkku arug kavalaiya pulavu n'ARu aruj curam
tuNin'tu, piRaL AyinaL Ayinum, aNin'tu aNin'tu,
Arva n'ejcamoTu Ay n'alan aLaii, tan
mArpu tuNaiyAkat tuyiRRukatilla
tujcA muzavin kOvaR kOmAn
15
n'eTun' tErk kAri koTugkAl muntuRai,
peNNai am pEriyARRu n'uN aRal kaTukkum
n'eRi irug katuppin en pEtaikku,
aRiyAt tEettu ARRiya tuNaiyE!
makaTpOkkiya n'aRRAy teyvattiRkup parAayatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

44. mullai
van'tu vinai muTittanan vEn'tanum; pakaivarum
tam tiRai koTuttut tamar AyinarE;
muraN ceRin'tirun'ta tAnai iraNTum
onRu ena aRain'tana paNaiyE; n'in tEr
5
mun iyagku Urti pinnilai IyAtu,
Urka, pAka! oru vinai, kaziya
n'annan, ERRai, n'aRum pUN atti,
tun arug kaTun' tiRaR kagkan, kaTTi,
pon aNi valvil punRuRai, enRu Agku
10
anRu avar kuzIiya aLappu arug kaTTUr,
parun'tu paTap paNNi, pazaiyan paTTena,
kaNTatu n'OnAnAki, tiN tErk
kaNaiyan akappaTa, kazumalam tan'ta
piNaial am kaNNip perum pUT cenni
15
azumpil anna aRAa yANar,
pazam pal n'ellin pal kuTip paravai,
pogkaTi paTikayam maNTiya pacu miLai,
taN kuTavAyil annOL
paNpuTai Akattu in tuyil peRavE!
vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

60. n'eytal
perug kaTaR parappil cEyiRA n'aTugka,
koTun' tozil mukan'ta ceg kOl av valai
n'eTun' timil toziloTu vaikiya tan'taikku,
uppu n'oTai n'ellin mUral veN cORu
5
ayilai tuzan'ta am puLic corin'tu,
kozumIn taTiyoTu kuRumakaL koTukkum
tiN tErp poRaiyan toNTi anna em
oN toTi jemukkAtImO teyya;
'Utai ITTiya uyar maNal aTaikarai,
10
kOtai AyamoTu vaNTal taii,
Orai ATinum uyagkum n'in oLi' enak
konnum civappOL kANin, ven vER
koRRac cOzar kuTan'tai vaitta
n'ATu taru n'itiyinum ceRiya
15
arug kaTip paTukkuvaL, aRan il yAyE.
talaimakaRkut tOzi ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

79. pAlai
tOT patan amaitta karug kai ATavar
kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
pAr uTai marugkin URal maNTiya
5
van pulam tumiyap pOki, kogkar
paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
akal iru vicumpin UnRit tOnRum
n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
10
'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
koTu vil eyinar kOT curam paTara,
15
n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
kal piRagku attam pOki,
n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.
poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?
celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

129. pAlai
'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
5
kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
10
n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
aruj curam ariyaalla; vAr kOl
15
tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

287. pAlai
toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
5
curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
puricai mUzkiya pori arai Alattu
oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
10
kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
arampu van'tu alaikkum mAlai,
n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.
pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

315. pAlai
'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
cUzi men mukam ceppuTan etirina;
peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
5
ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
perum peyar vazuti kUTal anna tan
arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
10
puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
kUr vEl viTalai poyppap pOki,
15
cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
Un puzukku ayarum munRil,
kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.
makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

345. pAlai
'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
5
pal paTaip puravi eytiya tol icai
n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
ina mazai tavazum EziR kunRattu,
karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
10
cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
mA muRi InRu marak kompu akaippa,
uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
15
ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
20
kal kaN cIkkum attam,
alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!
tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

366. marutam
tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
5
kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
10
n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
polam pUN evvi n'Izal anna,
n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
15
n'I taR pizaittamai aRin'tu,
kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.
parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

385. pAlai
tan Oranna Ayamum, mayil iyal
en Oranna tAyarum, kANa,
kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
kAvirip paTappai uRan'tai anna
5
ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
n'al mAN vizavil takaram maNNi,
yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
10
tittik kuRagkil tirun'ta urija,
vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
akal amai alkul paRRi, kUn'tal
ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
15
tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.
makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:31:41(இந்திய நேரம்)