தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAyagkaNNanAr, ErukkATTUrt TAyagkaNNanAr-tAyagkaNNanAr, ErukkATTUrt TAyagkaNNanAr

tAyagkaNNanAr, erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

105. pAlai
akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
oL ilait toTalai taii, mellena
n'al varai n'ATan taRpArATTa
yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
5
maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
10
cil parik kutirai, pal vEl ezini
keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
vinai val ampin vizut toTai maRavar
tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
15
vIgku men curaiya ERRinam tarUum
mukai talai tiRan'ta vEniR
pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?
makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

132. kuRijci
Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
5
vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
10
kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
irug kavuT kaTAam kanavum,
perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.
tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

149. pAlai
ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
pul arai iruppait toLLai vAn pUp
perug kai eNkin irug kiLai kavarum
5
atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
10
ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
15
pal poRi majjai vel koTi uyariya,
oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
etir malarp piNaiyal anna ivaL
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.
talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

213. pAlai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
koykuzai atiral vaiku pular alari
5
curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
10
azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
eri maruL katira tiru maNi imaikkum
15
velpOr vAnavan kollik kuTa varai
vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
20
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

237.pAlai
'pun kAR pAtiri ari n'iRat tiraL vI
n'uN koTi atiraloTu n'uNagku aRal varippa,
aravu eyiRRu anna arumpu mutir kuravin
tEn imir n'aRuj cinait tenRal pOza,
5
kuyil kural kaRRa vEnilum tuyil tuRan'tu
innA kaziyum kagkul' enRu n'in
n'al mA mEni aNi n'alam pulampa,
inaital AnRicin Ayizai! kanaitiRal
cen' tI aNagkiya cezu n'iNak kozug kuRai
10
men tinaip punkam utirtta maNTaiyoTu,
irug katir alamarum kazanik karumpin
viLai kazai pizin'ta am tIm cERRoTu,
pAl pey cen'n'eR pAcaval pakukkum
punal poru putavin, uRan'tai eytinum,
15
vinai poruLAkat taviralar kaTai civan'tu
aiya amartta uNkaN n'in
vai Er vAl eyiRu URiya n'IrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -tAyagkaNNanAr

319. pAlai
maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
5
paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
pon vI vEgkaip putu malar puraiya
n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
10
curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
15
'celvEm' ennum n'um etir,
'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!
celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

357. pAlai
koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
5
viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
10
perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
15
kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:33:38(இந்திய நேரம்)