தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'akkIrA, N'akkIranAr, KaNakkAyanAr MakanAr N'akkIranAr, Maturai N'akkIrA, Matur-n'akkIrA, N'akkIranAr, KaNakkAyanAr MakanAr N'akkIranAr, Maturai N'akkIrA, Matur

n'akkIrA, n'akkIranAr, kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr, maturai n'akkIrA, matur

36. marutam
pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
5
aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
10
tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
AlagkAnattu akan talai civappa,
15
cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
pOr val yAnaip polam pUN ezini,
n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
20
ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
konRu, kaLamvETTa jAnRai,
venRi koL vIrar Arppinum peritE!
talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

57. pAlai
ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
5
pukal EkkaRRa pullen ulavaik
kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
10
yAmE emiyam Aka, tAmE
pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
vI Er vaNNam koNTanRukollO
koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
15
mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
pAnAT kagkulum pakalum
AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

78. kuRijci
'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
5
irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
10
vATai tUkkum varupani aRciram,
n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
15
ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
20
AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
kaTum parip puravik kai vaN pAri
tIm perum paij cunaip pUtta
tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?
kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

93. pAlai
kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
Arag kaNNi aTupOrc cOzar
5
aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
vATA vEmpin, vazuti kUTal
10
n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
15
n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
20
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
taN Anporun'ai maNalinum palavE.
vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

120. n'eytal
n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
ellai paippayak kazippi, kuTavayin
5
kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
azal toTagkinaLE peruma! atanAl
10
kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
15
anRil akavum AgkaN,
ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?
tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr

126. marutam
n'in vAy cettu n'I pala uLLi,
perum pun paitalai varun'tal anRiyum,
malaimicait toTutta malin'tu celal n'Ittam
talai n'AL mA malar taN tuRait tayagkak
5
kaTaRkarai melikkum kAvirip pEriyARRu
aRal vAr n'eTug kayattu aru n'ilai kalagka,
mAl iruL n'aTun'AT pOki, tan aiyar
kAlait tan'ta kaNaik kOTTu vALaikku,
av vAgku un'ti, am col, pANmakaL,
10
n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali maRukil
pazaj cen' n'ellin mukavai koLLAL,
kazagku uRaz muttamoTu n'ankalam peRUum
payam kezu vaippiR pal vEl evvi
n'ayam puri n'an mozi aTakkavum aTagkAn,
15
pon iNar n'aRu malarp punnai veHki,
titiyanoTu poruta anni pOla
viLikuvaikollO, n'IyE kiLi enac
ciRiya mizaRRum cev vAy, periya
kayal ena amartta uNkaN, puyal enap
20
puRam tAzpu iruLiya piRagku kural aimpAl,
min n'Er marugkul, kuRumakaL
pinnilai viTAa maTam kezu n'ejcE?
uNarppuvayin vArA UTaRkaN, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippiTTu azin'tatUum Am; tOziyaip pinninRa talaimakan tan n'ejciRkuca colliyatUum Am. - n'akkIrar

141. pAlai
amma vAzi, tOzi! kaimmikak
kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
5
ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
10
paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
vizavu uTan ayara, varukatil amma!
tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
15
pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
20
tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
25
pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.
'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

205. pAlai
'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
5
tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
10
n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
kAvirip paTappaip paTTinattanna
cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
vizu n'iti eLitinin eytukatilla
15
mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
Am Urpu izitaru kAmar cenni,
puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
20
n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
kal piRagku Ar iTai vilagkiya
col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

227. pAlai
'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
titalai alkul variyum vATina;
en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
5
inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
10
cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
kaLam koL maLLarin muzagkum attam
pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
15
varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
kaTi matil varaippin UNUr umpar,
vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
20
irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
el umiz AvaNattu anna,
kallen kampalai ceytu akanROrE!
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

249. pAlai
amma vAzi, tOzi! pal n'AL
iv Ur ampal evanO? vaL vAr
vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
5
pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
10
n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
tOkait tUvit toTait tAr mazavar
n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
15
n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
uzai mAn ina n'irai OTum
kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

253. pAlai
'vaikaltORum pacalai pAya, en
meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
vATAp pUvin kogkar OTTi,
5
n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
in icai Arppinum peritE; Igku yAn
cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
10
Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
pakai munai aRuttup pal inam cAay,
kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
15
am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
20
ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
uLLupatilla tAmE paNait tOL,
kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
mAka vicumpin tilakamoTu patitta
25
tigkaL anna n'in tiru mukattu,
oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?
iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

310. n'eytal
kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
5
kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
10
kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
kUum kaNNaHtE teyya Agka
uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
15
iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
urum icaip puNari uTaitarum
perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.
talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr

340. n'eytal
pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
punnai am potumpin in n'izal kazippi,
mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
5
celavu viruppuRutal ozikatil amma
'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
10
vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
cEppin evanO pUk kEz pulampa!
pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
15
tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
20
kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
munRil tAzait tUgkum
teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?
pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

346.marutam
n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
mAric cutaiyin Irm puRattu anna
kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
5
kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
10
mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
pArval irukkum payam kEz Ura!
yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
15
makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
em manai vArAyAki, mun n'AL,
n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
20
mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
Etil mannar Ur koLa,
25
kOtai mArpan uvakaiyin peritE.
tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

369. pAlai
kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
5
cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
10
koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
15
n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
20
aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
Or A yAtta oru tUN munRil
25
Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.
makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

389. pAlai
aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
5
n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
10
manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
15
n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
20
perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
cem pula marugkil tan kAl vAgki,
valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
paTu mazai urumin muzagkum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:34:08(இந்திய நேரம்)