தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'allAvUr KizAr-n'allAvUr KizAr

n'allAvUr kizAr

86. marutam
uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
taN perum pan'tart taru maNal jemiri
manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
5
kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
potu cey kampalai mutu cem peNTir
10
munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
15
n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
20
Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
25
n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
oyyena iRaijciyOLE mAvin
30
maTam koL mataiiya n'Okkin,
oTugku Ir Oti, mAayOLE.
vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:34:23(இந்திய நேரம்)