தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAlai PATiya PerugkaTugkO-pAlai PATiya PerugkaTugkO

pAlai pATiya perugkaTugkO

5. pAlai
aLi n'ilai poRAatu amariya mukattaL,
viLi n'ilai koLLAL, tamiyaL, menmela,
n'alam miku cEvaTi n'ilam vaTuk koLAa,
kuRuka van'tu, tan kUr eyiRu tOnRa
5
vaRitu akattu ezun'ta vAy al muRuvalaL,
kaNNiyatu uNarA aLavai, oNNutal,
vinai talaippaTutal cellA n'inaivuTan
muLin'ta Omai mutaiyal am kATTu,
paLigkattu anna pal kAy n'elli,
10
mOTTu irum pARai, ITTu vaTTu Eyppa,
utirvana paTUum katir teRu kavAan,
mAytta pOla mazuku n'unai tORRi,
pAttiyanna kuTumik kUrg kal,
viral n'uti citaikkum n'irai n'ilai atara,
15
paral murampu Akiya payam il, kAnam
iRappa eNNutir Ayin "aRattARu
anRu" ena mozin'ta tonRupaTu kiLavi
anna Aka' ennun'aL pOla,
munnam kATTi, mukattin uraiyA,
20
Ovac ceytiyin onRu n'inain'tu oRRi,
pAvai mAytta panin'Ir n'OkkamoTu,
Akattu oTukkiya putalvan pun talait
tU n'Ir payan'ta tuNai amai piNaiyal
mOyinaL uyirtta kAlai, mA malar
25
maNi uru izan'ta aNi azi tORRam
kaNTE kaTin'tanam, celavE oNToTi
uzaiyam Akavum inaivOL
pizaiyalaLmAtO, piritum n'Am eninE!
poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavazugkiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

99. pAlai
vAL vari vayamAn kOL ukir anna
cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
citaral cemmal tAay, matar ezil
mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
5
mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
atiral paran'ta am taN pAtiri
utirvI am cinai tAay, etir vI
marAa malaroTu virAay, parAam
aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
10
n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!
uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

111. pAlai
uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
varuvar vAzi, tOzi! araca
yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
5
alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
mazai ena maruNTa mammar pala uTan
OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
10
attak kEzal aTTa n'aR kOL
cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
kuruti Arum eruvaic cej cevi,
maNTu amar azuvattu ellik koNTa
puN tEr viLakkin, tOnRum
15
viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

155. pAlai
aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
iruL Er aimpAl n'IviyOrE
5
n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
10
n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
15
viral UnRu vaTuvin tOnRum
maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

185. pAlai
el vaLai jekizac cAay, Ayizai
n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
5
valittu vallinar, kAtalar; vATal
oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
paitu aRa vempiya kal poru parappin
vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
10
aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
ilai ila malarn'ta ilavamoTu
n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

223. pAlai
'pirital valliyar, itu, n'at tuRan'tOr
maRan'tum amaikuvarkol?' enRu eNNi,
Azal vAzi, tOzi! kEzal
vaLai maruppu uRazum muLai n'eTum perug kAy
5
n'anai mutir murukkin cinai cEr pogkar,
kAy cinak kaTu vaLi eTuttalin, veg kATTu
azal pozi yAnaiyin aiyenat tOnRum
n'izal il Omai n'Ir il n'IL iTai,
iRan'tanar Ayinum, kAtalar n'amvayin
10
maRan'tu kaNpaTutal yAvatu puRam tAz
am paNai n'eTun' tOL tagki, tumpi
ariyinam kaTukkum curi vaNar aimpAl
n'uN kEz aTagka vAri, paiyuL keTa,
n'an mukai atiral pOtoTu, kuvaLait
15
taN n'aRug kamaz toTai vEyn'ta, n'in
maN Ar kUn'tal marIiya tuyilE?
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

261. pAlai
kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
5
ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
10
n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
aruj curattu alkiyEmE irum puli
kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
villOr kuRumpil tatumpum,
15
val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.
puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

267. pAlai
'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
5
utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
mai paTTanna mA muka mucuvinam
10
paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
15
n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
vAL Er el vaLai n'ekiztta,
tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!
piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.
poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

313. pAlai
'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
5
aiya Aka veyya uyirA,
iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
tam alatu illA n'am ivaN oziya,
poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
10
varuvar vAzi, tOzi! periya
n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
15
oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
il vazip paTUum kAkkaik
kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

379. pAlai
n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
5
n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
pariti am celvam potumai inRi,
n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
10
viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
15
mey pukuvanna kai kavar muyakkin
mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
20
uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
25
piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
n'irampA n'IL iTait tUgki,
iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?
mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:35:53(இந்திய நேரம்)