தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ViRRURRu MUteyinanAr-viRRURRu MUteyinanAr

viRRURRu mUteyinanAr

37. pAlai
maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
kagkul Otaik kali makiz uzavar
pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
5
vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
10
veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
15
parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
kAmar vEnilman itu,
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!
talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

136. marutam
maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
5
cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
10
men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
maNNu maNi anna mAitazp pAvait
taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
15
tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
20
murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
25
maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
curumpu imir Aymalar vEyn'ta
irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.
uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

288. kuRijci
cenmati; ciRakka, n'in uLLam! n'in malai
Aram n'Iviya am pakaTTu mArpinai,
cAral vEgkaip paTu cinaip putup pU
muruku muraN koLLum uruvak kaNNiyai,
5
eri tin kollai iRaijciya Enal,
evvam kUriya, vaikalum varuvOy!
kani mutir aTukkattu em tanimai kANTalin,
eNmai ceytanai Akuvai n'aNNik
koTiyOr kuRukum n'eTi irug kunRattu,
10
iTTu ARu iragkum viTTu oLir aruvi
aru varai izitarum veru varu paTAark
kayan' talai man'ti uyagku paci kaLaiiyar,
pArppin tan'tai pazac cuLai toTinum,
n'ani n'Oy Eykkum pani kUr aTukkattu,
15
makaLir mAgkATTu aRRE tukaL aRak
kon'toTu utirtta katuppin,
am tIm kiLavit tan'tai kAppE.
pakaRkuRikkaN tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:42:01(இந்திய நேரம்)